• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


AVRUPA BİRLİĞİ’NDE DEMOKRASİ AÇIĞINI KAPATMA YOLLARDAN BİRİ OLARAK EUROSEPTİSİZM VE BU KAVRAMIN TÜRKİYE’DEKİ KARŞILIĞI
(EUROSCEPTICISM AS ONE OF THE WAYS OF CLOSING THE DEMOCRATIC DEFICIT IN EUROPEAN UNION AND THE CONTENTS OF THIS CONCEPT IN TURKEY )

Yazar : Vasfiye ÇELİK    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 254-272
685    1041


Özet
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa kıtasında barışı tesis etmek adına altı kurucu ülke tarafından kurulan ve genişleme sürecinin ardından yirmi sekiz üyeyle dünyadaki gelişmelerde söz sahibi olmaya çalışan Avrupa Birliği (AB), üye ülkeler ve üye ülkelerin vatandaşları tarafından zaman zaman eleştirilmektedir. Özellikle ulusal egemenlik yetkisinin AB’nin güçlenmesiyle her geçen gün azalması ulus devletler tarafından büyük bir tehdit olarak algılanırken, bunun sonucunda bazı üye ülkeler birliğin bazı politika alanlarına dâhil olmamış ve bazı anlaşmalar üye ülke vatandaşları tarafından reddedilmiştir. Vatandaşlar tarafından üyeliğin veya bazı anlaşmaların reddedilmesi ise AB sürecinin artık elitler tarafından değil de vatandaşlar tarafından yönlendirilecek bir entegrasyon sürecine doğru evrildiği anlamında yorumlanmıştır. Bu algının ve durumun arkasında ise İngiltere’de ortaya çıktığı düşünülen ve AB politikalarına şüpheyle yaklaşan ve entegrasyon sürecini sorgulayan Euroseptisizm kavramının olduğu düşünülmektedir. Ulus devlet bazında bazı partiler şüphecilik anlamında ya tamamen AB’ye karşı çıkmakta ya da geleceğine ilişkin muhalif görüşler sunmakta, bu duruma paralel olarak Avrupa Parlamentosu’nda da bağımsız Euroseptik bir grup bu düşünceleri ulusüstü seviyede dillendirmektedir. Amaç ise AB’de yaşanan demokrasi açığını olabildiğince azaltmaktır. Bu açığı kapatmak için ise Avrupa vatandaşlığı fikri yerleştirilmeye ve sürece vatandaşların katılımı sağlanmaya çalışılmaktadır. Ancak Euroseptisizm coğrafi, ekonomik, aday veya üye ülke veya mezhep durumu anlamında farklı karşılıklar bulabilmektedir. Konuya Türkiye açısından bakıldığında ise partiler ve vatandaşlar arasında Euroseptisizmin yükselişte olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Avrupa Birliği, Euroseptisizm, Demokrasi Açığı, Türkiye

Abstract
After the Second World War, European Union (EU) was established by the six founding nations to base peace in Europe and trying to have a say in the developments in the world with twenty eight members after the enlargement process. But EU sometimes criticized by the citizens of the member states and member states. In particular, the decline in national sovereignty by the strengthening of the EU is perceived as a great threat by the nation states. As a result of this, some member states have not been involved in certain policy areas of the Union and some agreements have been rejected by the citizens of the member states. The rejection of membership or some agreements by the citizens implies that the EU process has evolved into an integration process to be led by the citizens, not by the elites. Behind this situation is thought to be the concept of Euroscepticism, which is said to have emerged in the UK and which doubts the EU policies and questions the integration process. On the nation-state basis, in the sense of skepticism some parties are either totally opposed to the EU or present opposition views about the future. Parallel to this situation, an independent Eurosceptic group in the European Parliament also expresses these considerations in the supranational level. The aim is to reduce as much as possible the democracy deficit in the EU. In order to close this gap, the idea of European citizenship is put into place and participation of the citizens is tried to be provided to the process. Euroscepticism, however, finds different responses in the sense of geographical, economic, candidate or member state or sectarian status. When we look this subject from the perspective of Turkey, Euroscepticism is rising between the parties and citizens.

Keywords
European Union, Euroscepticism, Democracy Deficit, Turkey
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri