• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


BAHRÎ MEMLÛKLER DÖNEMİ’NDE ADLİYE SARAYLARI
(THE COURTHOUSES IN THE BAHRI MAMLUKS PERIOD )

Yazar : Mehmet ŞEKER    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 601-612
422    810


Özet
Bahrî Memlûkler Dönemi bazı İslâmî kurumların sistemleştiği ve olgunlaştığı bir dönemdir. Bu dönemde adliye sarayları da sistemli ve gelişmiş birer müessese olarak karşımıza çıkmaktadır. Bahrî Memlûklerde adliye sarayı olarak kullanılan mekânlar sırasıyla Dârü’l-Adl, Eyvân ve Eyvânü’l-Kebîr’dir. Bahrî Memlûklerde ilk adliye sarayı inşa edilmeden önce hukukî meselelere Sâlihiyye Medreseleri ve Bâbu’d-Dihlîz’de bakılmıştır. Daha sonra Baybars tarafından ilk adliye sarayı olan Dârü’l-Adl yaptırılmıştır. Eyvân’ın inşa edilmesinin ardından adliye sarayı olarak burası kullanılmaya başlanmıştır. İlerleyen süreçteyse Eyvân yıktırılarak yerine daha büyük ve fonksiyonel bir adliye sarayı olan Eyvânü’l-Kebîr yaptırılmıştır. Adliye sarayları sadece davaların görüşülüp karara bağlandığı yer olmayıp aynı zamanda resmî olarak tahttan çekilmenin gerçekleştiği mekân, sultanla görüşmeye gelen misafirlerin kabul edildiği yer gibi fonksiyonel özelliklere sahip bir müesseseydi. Ayrıca adliye sarayları meşru yönetimin sembolü olmuştur. Bu makalede, kaynaklarda yer alan bilgilerden hareketle Bahrî Memlûkler Dönemi’nde adliye sarayı olarak kullanılan mekânları tespit ettik. Bu dönemde, ilk adliye binası inşa edilmeden önce adlî ve dinî meselelerin çözüme kavuşturulduğu mekânların nereler olduğunu belirttik. Bunun yanı sıra inşa edilen ilk adliye binasını, ilerleyen süreçte kullanılan diğer adliye binalarını ve bu binalardaki değişim ve gelişimleri gösterdik. Ayrıca Bahrî Memlûkler döneminde bulunan adliye binalarının fonksiyonları ve önemine de işaret ettik.

Anahtar Kelimeler
Adliye Sarayları, Bahrî Memlûkler, Sâlihiyye Medreseleri, Bâbu’d-Dihlîz, Dârü’l-Adl, Eyvân, Eyvânü’l-Kebîr

Abstract
Bahrî Mamluks Period is a period in which some Islamic institutions are systematized and matured. In this period, the justice palaces also appear as systematic and sophisticated institutions. The places used as courthouses in the Bahrî Mamluks are Dâru'l-Adl, Eyvân and Eyvânu'l-Kebir respectively. Before the first courthouse was built in the Bahrî Mamluks, legal issues were examined in the Sâlihiyye Madrasas and Bâbu'd-Dihlîz. Later, the first court house, Dâru'l-Adl, was built by Baybars. After the construction of Eyvan, it started to be used as a court house. In the course of time, Eyvan was demolished and instead a larger and functional courthouse, Eyvânu'l-Kebir, was built. Courthouses were not only the places where the cases were discussed and settled, but at the same time it was an institution with formal features such as the place where the official abdication take place and the place where the guests coming to the meeting with the sultan are accepted. Moreover, justice palaces have become a symbol of legitimate government. In this article, we have identified the places used as courthouses in Bahri Mamluk period based on the information in the sources. We stated the places where the judicial and religious affairs were resolved in this period before the first courthouse was built. Besides this, we showed the first courthouse which was built, the other courthouse buildings used in the process and the changes and developments in these buildings. We also pointed to the functions and importance of the courthouse buildings in Bahrî Mamluks period.

Keywords
Courthouses, Bahrî Mamluks, Sâlihiyye Madrasas, Bâbu'd-Dihlîz, Dâru'l-Adl, Eyvan, Eyvânu'l-Kebir
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri