• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


BATI ANTALYA’DA TARİHÎ YAPILARDAN KAYNAKLANAN YER ADLARI ÜZERİNE
(THE PLACE NAMES İN WEST ANTALYA ORİGİNATED FROM HİSTORİCAL BUİLDİNGS )

Yazar : Aysun GÜNDÜZ ÖNAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 139-150
558    1378


Özet
Dilimize yer adı bilimi olarak çevrilen toponimi, Yunan kökenli olup topos “yer” ve onoma “ad” kelimelerinin birleştirilmesinden oluşturulmuştur. Ad biliminin önemli inceleme alanlarından biri olan yer adı bilimi, son yıllarda araştırmacıların üzerinde titizlikle durduğu bilim dallarından biridir. Bu bilim dalı, yer adlarını veriliş eğilimleri, kökenleri ve yapıları açısından değerlendirir. Bu çalışmada, Batı Antalya’da bulunan tarihî yapılardan adını alan yer adları üzerinde durulmuştur. Tarihî yer adları ile tarihî yapıların kaynaklık ettiği yer adları aynı çatı altında değerlendirilmiştir. Çalışmada bu adların tarihsel gelişimleri ve yapısal özellikleri verilmeye çalışılmıştır. Türkçe yer adları, Eski ve Orta Türkçe dönemlerindeki biçimleriyle, alıntı yer adları ise esas şekilleriyle konu edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Batı Antalya, tarihî yer adları, yer adı bilimi, köken bilgisi.

Anahtar Kelimeler
Batı Antalya, tarihî yer adları, yer adı bilimi, köken bilgisi.

Abstract
Toponymy, which is translated into Turkish as the science of place names, is originated from Greek and formed by combination of the words “topos” meaning “place” and “onoma meaning “name”. Toponymy, which is an important research area of the science of names, has been one of the scientific disciplines that researchers have meticulously focused on in recent years. This discipline, evaluates the place names in terms of the naming tendency, origins and structure. This study has focused on the place names in West Antalya which are named of historical buildings. Historical place names and the names originated from the historical place namesare evaluated under the same origin. In this study, historical development and structural features of these names have been discussed. Turkish place names are considered as their forms in Old and Mid Turkisheras, while adapted place names are considered as their original forms.

Keywords
West Antalya, historical place names, toponymy, origin knowledge
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri