• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU 3

  Çalışmalarınızı sadece dergipark üzerinden yüklemenizi önemle rica ederiz.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


SAĞLIĞIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ROLÜ: TÜRKİ CUMHURİYETLER ÜZERİNE BİR PANEL REGRESYON ANALİZİ
(THE ROLE ON ECONOMİC GROWTH OF HEALTH INDİCATORS: A PANEL REGRESSİON ANALYSİS ON TURKİC REPUBLİCS )

Yazar : Harun KIRILMAZ  Hamza ATEŞ, Ali ÜNSAL  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 35-56
99    281


Özet
Bu çalışmada, sağlığın ekonomik büyüme üzerindeki etkisi bir panel veri analizi ile test edilmektedir. Bu doğrultuda, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan’ın 1995-2014 dönemi yıllık verileri kullanılmıştır. Çalışmada, sağlığın ekonomik büyüme üzerindeki açıklayıcı etkisi kurulan dört ayrı modelde sınanmaktadır. Diğer açıklayıcı değişkenlerin yanı sıra, kişi başına düşen sağlık harcamaları, bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm oranı, bin canlı doğum başına düşen yeni doğan ölüm oranı ve beş yaş altı çocuk ölüm oranı kurulan modellerin her birine dâhil edilmiştir. Modellerin tahmini için havuzlanmış en küçük kareler yöntemi (Pooled OLS) kullanılmıştır. Ampirik sonuçlara göre, kurulan modellerin dördünde de sağlık göstergeleri ile ekonomik büyüme arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.

Anahtar Kelimeler
Ekonomik Büyüme, Panel Regresyon Analizi, Sağlık Göstergeleri

Abstract
In this study, the effect of health on economic growth is tested by a panel data analysis. In this respect, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkey, Turkmenistan and Uzbekistan in 1995-2014 periods has been used annual data. In the study, the explanatory effect of health on economic growth is tested in four different models. In addition to the other explanatory variables, health expenditure per capita, infant mortality per thousand live births, newborn mortality per thousand live births and infant mortality rate fewer than five were included in each of the established models. Pooled OLS is used for estimation of models. According to empirical results, no statistically significant relationship was found between health indicators and economic growth in four of the established models.

Keywords
Economic Growth, Panel Regression Analysis, Health Indicators
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasya@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri