• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


RUH ADAM, MASUMİYET MÜZESİ VE ŞANZELİZE DÜĞÜN SALONU ADLI ROMANLARDA AŞKIN DELİLİK HÂLLERİ
(THE MADNESS ASPECT OF LOVE İN THE NOVELS OF “SPİRİT MAN”, “MUSEUM OF İNNOCENCE” AND “ŞANZELİZE WEDDİNG HALL” )

Yazar : Nilüfer İLHAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 715-730
547    861


Özet
Bir varlığı tutku, bağlılık, teslimiyet ve adanmışlık düzeyinde aşırı sevme biçimi olarak tanımlanan aşk, varoluşun önemli unsurlarından biridir. İnsanın iyilik ve güzellik gibi kavramlara duyduğu ihtiyaçtan ortaya çıkar ve bu ihtiyacın da insanı arama, kavuşma, bulma, keşfetme ve erginleşme süreciyle karşı karşıya getirmesine katkı sağlar. Aşk, insana erdemli davranışlar kazandırdığı gibi onun fiziksel ve psikolojik bağlamda değişmesine ve farklı davranış kalıpları sunmasına neden olur. Aşkın, akıl ve iradeyle çok da uzlaşmadığı, bilinci etkisiz hâle getirdiği, denge ve ölçüyü sarstığı yönünde gerek batı gerekse doğu felsefesinde çeşitli görüşler ileri sürülür. Düşünürler, aşkın toplumsal normları bir kenara iterek insanı sıra dışı davranışlarda bulunmaya yol açmasını, kendi benliğini eriterek başka bir kimlik edinmesini, saplantılı ve tutkulu birine dönüştürmesini delilik olarak yorumlamışlardır. İlk çağlardan günümüze kadar ortaya konan sözlü ve yazılı edebî metinlerde de aşkın delilik hâllerini görmek mümkündür. Âşıklar, yaşamın merkezine aşkı koyup sevgiliye koşulsuz teslim olmuş ve delice hareket ederek bireysel ve toplumsal düzeni temsil eden normların dışına çıkmışlardır. Bu çalışmada Nihal Atsız’ın Ruh Adam (1972), Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi (2008) ve Tarık Tufan’ın Şanzelize Düğün Salonu (2015) adlı romanlarında farklı yaş, kültür ve yaşam tarzına sahip kişiler arasında varlık bulan aşkın; âşığın yaşamını değiştirmesine, normalden sapmasına ve delilik hâlleri göstermesine dikkat çekilecektir.

Anahtar Kelimeler
Aşk, delilik, roman, Nihal Atsız, Orhan Pamuk, Tarık Tufan.

Abstract
Love, which is defined as a form of extreme love to a being at the level of passion, devotion, and submission, is one of important elements of existence. It arises from human’s need of the concepts like goodness and beauty, and also contributes to this need expose human to the process of finding, meeting, exploring and maturing. Love leads human to change in the context of physical and psychological, and causes him/her to exhibit different behavior patterns as well as it brings human to gain virtuous behaviors. In both western and eastern philosophy, various opinions are asserted such that love doesn’t agree much with mind and volition, and it defuses consciousness, and disrupts balance and measure. Philosophers interpreted love as madness because it causes human to have odd behaviors by pushing aside the social norms, to abandon their self and to acquire another identity, to become obsessive and passionate. In verbal and written literal texts from first era to now, it is possible to see insanity aspects of love. Lovers surrender unconditionally to their lovers by putting love at center of their lives, and step out of norms which represent individual and society system by acting madly. In this study, it will be pointed out that in novels of Nihal Atsız's Spirit Man (1972), Orhan Pamuk's Museum of Innocence (2008) and Tarık Tufan's Şanzelize Wedding Hall (2015), love between people of different ages, cultures and lifestyles, causes lovers to change their lives and to deviate from normal and to show madness.

Keywords
Love, madness, novel, Nihal Atsız, Orhan Pamuk, Tarık Tufan
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri