• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE PERSPEKTİFİ:2007 YILINDA KURULAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
( QUALİTY PERSPECTİVE İN HİGHER EDUCATİON: COMPARATİVE ANALYSİS OF INSTİTUTİONAL EVALUATİON REPORTS OF STATE UNİVERSİTİES ESTABLİSHED İN 2007 )

Yazar : Serdar YETİŞEN  Hidayet Gizem ÜNLÜ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 72-89
497    893


Özet
Bilgi çağı/bilgi toplumu olarak isimlendirilen 21’inci yüzyılda sosyo-kültürel ve ekonomik yapılar hızla değişmekte, bilgi potansiyel güç ve zenginliğin temel kaynağı olarak kabul edilmekte, ülke ekonomileri bilgi temelli büyüme modelleri üzerine kurulmaktadır. Bu süreçte, Üniversiteler sadece eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunan kurumlar olarak değil; aynı zamanda bilgi ekonomisine katkı sağlayan ve bu bağlamda ülkelerin ekonomik gelişimini doğrudan etkileyen kurumlar haline dönüşmüşlerdir. Bu doğrultuda yüksek öğretimde kalite konusu giderek önem kazanmaktadır. Bologna Süreci, yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını oluşturup yaygınlaştırmayı temel hedef olarak benimsemiş ve bu hedef günümüzde yükseköğretim alanının en önemli gündem maddesini oluşturmuştur. Bu bağlamda, Türkiye’de üniversitelerin kurum iç değerlendirme raporu hazırlaması, 2015 yılında yönetmelik ile 2017 yılında ise yasa ile zorunlu hale gelmiştir. Kurum iç değerlendirme raporlarının kalite güvencesi, eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme ve yönetim sistemi olmak üzere dört temel bölümden oluştuğu görülmektedir. Bu çalışmada; 2007 yılında kurulan 2017 yılı bütçesi yüz milyon liranın ve öğrenci sayısı on beş binin üzerinde olan Bingöl, Karabük, Karamanoğlu Mehmetbey, Kırklareli ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli üniversitelerinin kurum iç değerlendirme raporları eğitim perspektifinde karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Çalışmaya konu olan üniversiteler tarafından hazırlanan kurum iç değerlendirme raporları eğitim öğretim açısından 22 başlığı ele almakta ve bu başlıklardan 15 tanesi çalışmaya konu olan tüm üniversiteler tarafından kabul edilmektedir

Anahtar Kelimeler
Yükseköğretimde Kalite, Kurumsal İç Değerlendirme, Üniversiteler.

Abstract
In the 21st century, which is called the information age / knowledge society, the socio-cultural and economic structures are changing rapidly, the information is considered as the main source of potential power and wealth, and the economies of the countries are based on knowledge-based growth models. In this process, universities are not only institutions that are engaged in education, training and research; they are also contributing to the knowledge economy and in this context they have become institutions that directly affect the economic development of countries. The issue of quality in higher education has become increasingly important. In this context the Bologna Process which Turkey is attended, has adopted the main objective of creating and disseminating the network of quality assurance systems in higher education. In this context, the preparation of institutional internal evaluation report of universities in Turkey has become mandatory with the regulations in 2015 and by law in 2017. It is seen that institutional internal evaluation reports consist of four basic part as quality assurance, education-teaching, research and development and management system. In this study; the institutional internal evaluation reports of the universities of Bingöl, Karabük, Karamanoğlu Mehmetbey, Kırklareli and Nevşehir Hacı Bektaş Veli which was established in 2007 and have a budget of one hundred million Turkish Liras and have a student population more than fifteen thousand, were tried to be compared in the educational perspective. The institutional internal evaluation reports prepared by the universities which are included in this study, cover twenty two topics in terms of education-teaching and fifteen of them are accepted by all universities.

Keywords
Quality in Higher Education, Institutional Internal Evaluation, Universities
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri