• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÜZERİNE YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2002-2018)
(EVALUATION OF THE DOCTORAL DISSERTATIONS CONDUCTED ON SOCIAL STUDIES EDUCATION (2002-2018) )

Yazar : Sibel OĞUZ HAÇAT  F. Betül DEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 948-973
354    805


Özet
Bu araştırmanın amacı Türkiye’de 2002-2018 yılları arasında sosyal bilgiler eğitimi alanında yapılan doktora tezlerini farklı kriterler açısından değerlendirmektir. Ayrıca yapılacak çalışmalara ve alana katkı sağlaması açısından ışık tutacağı düşünülmektedir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri doküman incelemesi ile elde edilmiştir. Araştırma verilerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi resmi sitesinde kayıtlı sosyal bilgiler eğitimi alanında yapılan 158 doktora tezi oluşturmaktadır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma verilerinin analizi tezlerin yayımlandığı tarih, yapıldıkları üniversite, araştırmacı cinsiyeti, çalışılan alan, anahtar kelimeler, araştırmanın örneklem grubu, araştırma yöntemi, veri toplama araçları, araştırmada çalışılan üniteye göre 9 başlıkta değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın tez tarama merkezinde ulaşılabilen 2002-2018 yılları arasındaki tezlerin en çok 2017 yılında yapıldığı görülmektedir. İncelenen tezlerin en fazla Gazi Üniversitesi’nde yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan doktora tezlerinin araştırmacı cinsiyetine göre dağılımında erkek araştırmacıların daha fazla yer aldığı görülmektedir. Tezler konularına göre değerlendirildiğinde en fazla çalışılan konu “Sosyal bilgiler dersi öğretim programı ögeleri” ile “Sosyal bilgiler dersinde kullanılan öğretim yöntemleri” olduğu tespit edilmiştir. Tezlerde “sosyal bilgiler” anahtar kelime olarak en fazla tercih edildiği görülmektedir. Tezlerin örneklem grubunda 7.sınıf öğrencilerinin daha fazla yer aldığı görülmektedir. Araştırma modeli ve veri toplama araçları incelendiğinde, araştırmacılar en fazla karma yöntemi kullanmayı, görüşme/mülakat ile veri toplamayı tercih etmişlerdir. En fazla çalışılan ünite ise “Türk Tarihine Yolculuk” olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda çeşitli önerilere yer verilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal bilgiler eğitimi, doktora tezi, değerlendirme.

Abstract
The aim of this study is to assess doctoral dissertations in the field of Social Studies Education between the years 2002-2018 the scope of the different criteria in Turkey. It is also thought that the work to be done will give and a light in terms of contribution to the area. Qualitative research method was used in the research. The data of the research was obtained by document analysis. The research data consists of 158 doctoral dissertations in the field of social studies education registered in the official website of the National Thesis Center of the Council of Higher Education. The data were analyzed by content analysis method. In the analysis of the data, the date of the thesis was published, the university where they were made, researcher gender, sample group of the research, keywords, study group of research, the research method, the data collection tools, according to the unit studied in the research are evaluated in 9 title. As a result of the research, The theses between 2002 and 2018, which can be reached at the thesis screening center of Council of Higher Education, appear to be made at most in 2017. Most of the theses examined were found to be carried out in Gazi University. It is seen that male researchers are more involved in the distribution of doctoral dissertations according to researcher gender. When the thesis is evaluated according to the subjects, it was determined that the most studied subject was “social studies curriculum elements” and “teaching methods used in social studies course”. In the thesis, “social studies” is the most preferred keyword. In the sample group of the theses, it is seen that 7th grade students take more places. When the research model and data collection tools were examined, the researchers preferred to use the most mixed methods and to gather data through interviews/interviews. The most studied unit seems to be "Journey to Turkish History". In line with these results, various suggestions are given.

Keywords
Social studies education, doctoral dissertations, evaluation.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri