• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KİMLİK POLİTİKALARININ GÜNDELİK ÜRETİMİ BAĞLAMINDA AVRUPA İMGESİNDE TÜRK KİMLİĞİ
(TURKISH IDENTITY IN EUROPEAN IMAGINATION IN THE CONTEXT OF EVERYDAY PRODUCTION OF IDENTITY POLITICS )

Yazar : Filiz Çoban ORAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 314-331
243    436


Özet
Modernist yaklaşımlara göre milliyetçilik, sadece makro-yapısal güçlerin yukarıdan inşa ettiği ve ulus-devletleri oluşturan bir ideoloji değil, sıradan insanların gündelik eylemlerinin, umutlarının, arzularının, kanılarının, ihtiyaçlarının ve çıkarlarının da bir ürünüdür. Bu perspektifle bu çalışma, uluslararası ilişkilerde bize karşı onlar ayrımını oluşturan kimlik politikalarının gündelik eylemler ve söylemlerle kurulduğunu iddia etmektedir. Bu argümandan hareketle, araştırma Osmanlı döneminde Avrupa imgesindeki Türklük ve Türk kimliğinin yerini araştırmaktadır. Araştırma sonucunda Avrupa kolektif hafızasındaki açığa çıkarılan çelişkili ve önyargılı ifadelerle, Türk milletine ilişkin bütüncül yaklaşımlarla inşa edilen kimlik politikalarının yapımı çözümü yapılmaktadır.Türklerin Avrupa için bir tehdit olmaktan çıktığı dönemlerde imgeler romantik tasvirlerle ifade edilse de Avrupa kolektif belleğindeki Türklerle ilgili olumsuz imgeler ve önyargılar muhafaza edilmiştir. Bu nedenle Avrupa sanatında, edebiyatında ve tarihinde Türk imgesi çelişkili temsillerle yer bulmuştur. Farklı dönemlerde değişen güç ilişkilerine bağlı olarak bu olumsuz imgeler ve ayrıştırıcı kimlik politikaları Avrupa siyasine yansımakta ve Türklere karşı yabancı düşmanlığını tetiklemektedir. Çalışmada, Avrupa hafızasındaki çelişkili Türk imgeleri açığa çıkarılarak uluslararası ilişkilerde farklı milletlere ilişkin bütüncül yaklaşım ve önyargıların sorgulanmasının önemi ortaya koyulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Türk kimliği, Avrupa kimliği, kimlik politikaları, banal milliyetçilik, sosyal-inşacılık

Abstract
From the perspectives of modernist, nationalism is not simply the ideology constructed by the macro-structural forces from above, it is the product of routine activities, hopes, desires, assumptions, needs and interests of ordinary people. With this perspective, this study argues that identity politics which constitute we against them distinction in international relations are constructed through everyday activities and discourses. With a departure from this argument, it investigates the place of Turkishness and Turkish identity in European imagination in the times of the Ottomans. As a result of this investigation, by revealing contradictory and prejudiced expressions in the collective memory of Europe it decontructs identity politics which are constructed through taken for granted approaches to Turkish nation.While images were expressed in romantic terms in the period when Turks were no longer a threat to Europe, negative images and prejudices about Turks in European collective memory were preserved. For this reason, the Turkish image in European art, literature and history has emerged with contradictory representations. Depending on the changing relations of power in different periods, these negative images and discriminative identity policies are reflected in European politics and trigger xenophobia against the Turks. In this study, the importance of questioning the holistic approaches and prejudices of different nations in the international relations by revealing the contradictory Turkish images in European memory has been put forward.

Keywords
Turkish identity, European identity, identity politics, banal nationalism, social-constructivism.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri