• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TFRS 15 MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDI: 5 AŞAMALI MODEL
(REVENUE STANDARD FROM CUSTOMER CONTRACTS: 5 STAGE MODEL )

Yazar : Ömer Faruk DEMİRKOL    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 415-434
704    861


Özet
Türkiye Finansal Raporlama Standartları Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı (TFRS 15) 09/09/2016 tarihinde yayımlanmıştır. 31/12/2017 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanacaktır. Dileyen işletmeler belli prosedürleri yerine getirmek koşulu ile daha öncede uygulayabilirler. TFRS 15’in yürürlüğe girmesi ile birlikte TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri ve TMS 18 Hasılat Standartları yürürlükten kalkmıştır. Hasılat, finansal tabloların en önemli unsurlarından biridir. Dönem karı/zararı ve vergiyi belirlemede etkili bir konuma sahiptir. Hasılatla ilgili önceki standartların ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. TFRS 15’e göre hasılat, beş aşamalı bir model izlenerek muhasebeleştirilmektedir. Bu aşamalar sırası ile sözleşmenin belirlenmesi, yükümlülüklerin belirlenmesi, işlem fiyatının belirlenmesi, işlem fiyatının edim yükümlülüklerine dağıtımı ve hasılatın kaydedilmesi şeklindedir. Standart her bir aşamayı oluşabilecek alternatif durumlara göre ayrıntılı bir biçimde ele almıştır. Tarafların birbirlerine karşı olan borç ve yükümlülükleri sözleşme ile belirlenmektedir. Sözleşme yazılı sözlü veya ticari teamüllere uygun bir biçimde düzenlenebilmektedir. Hasılat, edim yükümlülüğü olan mal veya hizmetin müşterinin kontrolüne geçmesiyle muhasebeleştirilir. TFRS 15 Standardı farklı sektörlere uygulanabilecek nitelikte ayrıntılı bir yapıya sahiptir. Müşterileri ile sözleşmeye dayalı çalışan yazılım, inşaat, bilişim ve perakende, mobilya gibi sektörlerde daha geniş uygulama alanı bulacaktır.

Anahtar Kelimeler
TFRS 15, Hasılat, Müşteri Sözleşmeleri.

Abstract
Turkey Financial Reporting Standards Standards of Customer Contract Revenue (TFRS 15) was released on 09.09.2016. It will be applied in the accounting periods starting after 31/12/2017. The enterprises that wishes can implement them before they perform certain procedures. With the entry into force of TFRS 15, TAS 11 Construction Contracts and TAS 18 Revenue Standards have been abolished. Revenue is one of the most important elements of the financial statements. It has an effective position in determining the period profit / loss and tax. Revenue from TFRS 15 Customer Contracts has been prepared and applied as the previous standards related to revenue do not meet the requirements. Revenue is recognized in accordance with TFRS 15 by following a five-stage model. These stages are the determination of the contract, determination of the obligations, determination of the transaction price, distribution of the transaction price to the performance obligations and recording of the revenue. The standard covers each stage in detail according to the alternative situations that may occur. The obligations and obligations of the parties against each other are determined by contract. The contract can be arranged in accordance with written verbal or commercial practices. Revenue is recognized when the goods or services which have a performance obligation are under the control of the customer. TFRS 15 Standard has a detailed structure that can be applied to different sectors. Contracted software with its customers will find a wider range of applications in industries such as construction, information and retail, and furniture.

Keywords
TFRS 15, Revenue, Customer Contracts.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri