• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ÜRETİM ODAKLI İŞLETMELERDE PSİKOLOJİK SÖZLEŞMENİN KURUMSALLAŞMAYA ETKİSİA
(THE EFFECT OF THE PSYCHOLOGİCAL CONTRACTS ON THE INSTİTUTİONALİZATİON IN PRODUCTİON ORİENTED COMPANİES )

Yazar : Özlem ÇELİKKOL    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 1140-1154
140    254


Özet
Toplumlar insanlık tarihi boyunca her zaman gelişim göstermiştir. Son yıllarda bu gelişim oldukça hızlanmış toplumsal ve kişisel alışkanlıkları değiştirmeye başlamıştır. Günümüz iş dünyasında daha fazla üretim ve daha az istihdam en çok tartışılan konuların başında gelmektedir. Endüstri ve üretim alanında hizmet veren kurumların kalitesini ve rekabet gücünü arttırmaları için kurumsallaşmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı Denizli ili içinde üretim odaklı kurumsal tekstil sektörüne ait firmaları çalışan sayılarına göre psikolojik sözleşme olgusunu kavramsallaştırmaktır. Çalışmanın yöntemi ise tarihsel araştırma yönteminin betimsel bir araştırmasıdır. Çalışmada kullanılan ölçeklerden Psikolojik sözleşme ölçeği Robinson ve Rousseau (1994) tarafından potansiyel psikolojik sözleşme algısını ölçme amacıyla oluşturulmuştur. Kurumsallaşma ölçeği ise Miller, Raid ve Seymen’den alınan 21 sorunun düzenlenmesi ile oluşturmuştur. Çalışmada Denizli ilinde tekstil sektöründe üretim yapan 443 firmada çalışan 38.143 kişiden idari birimlerde çalışan 3.803 (N) kişinin psikolojik sözleşme olgusuna bakış açıları incelenmiştir. Çalışma için 800 anket formu dağıtılmış, 449 katılımcıdan geri dönüş alınmıştır. Çalışmada ikili karşılaştırmada t testi, çoklu karşılaştırmalarda ANOVA testi kullanılmıştır. Yapılar arası Korelasyon Matrisi kullanılmıştır ayrıca Güvenilirlik Testi için cronbach α testi kullanılmıştır. Psikolojik sözleşme ölçeği sonuçları çalışanların kurumsallık algılarına göre daha olumlu sonuçlar çıkarmıştır. Bu durum, kurumsallaşan firmalarda çalışanların psikolojik sözleşmeye daha yatkın olduğunu göstermektedir. Erkekler psikolojik sözleşmeye daha fazla önem verirken, kurumsallaşmada cinsiyet ayrımı görülmemiştir. Öğrenim durumu arttıkça psikolojik sözleşme ilkelerine ve firmanın kurumsal misyon ve vizyonuna olan algılamaları artmaktadır. Evli olan firma çalışanları psikolojik sözleşmede daha az ihlal gerçekleşmektedir. Göreve başlama şekli ve yabancı dil bilgisi psikolojik sözleşmeye etki etmezken göreve başlama şekli firmanın kurumsal yapısının varlığına ve yabancı dil bilgisi olan kişilerin kurumsal firmaları tercih ettiğini göstermektedir. Psikolojik sözleşmede çalışanların aldıkları maaşların etkisi vardır. Maaş arttıkça psikolojik sözleşme ve bağlılık artmakta iken kurumsallaşmada bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Çalışılan kurumda merkezi otoriteyle yönetilen kurumların hem psikolojik sözleşmeye hem de kurumsallaşma ölçeğine verdikleri cevaplar yönetim kurulu bulunan ve ortak kararların alındığı firmalara göre oldukça düşüktür.

Anahtar Kelimeler
psikolojik sözleşme, kurumsallaşma, işletme, üretim

Abstract
The societies have been advancing constantly throughout the history of the humanity. This advancement has been picking up speed in the recent years and the personal behaviors have begun changing. Today in the business world, undertaking more production with fewer workforce is one of the most debated topics. The organizations, which serve in the manufacturing field, require the concept of institutionalization to increase their quality and competitive capacity. The purpose of this study is to conceptualize the phenomenon that is the psychological contract based on the number of workers in the manufacturing-oriented corporate textile companies within the Denizli Province. The method of the study is a descriptive research of the historical research procedure. The psychological contract scale, which is one of the scales, used in the study, was formulated by Robinson and Rousseau (1994) for the purpose of the quantification of the potential perception of the psychological contract. The institutionalization scale was formed by organizing 21 questions, obtained from Miller, Raid and Seymen. In this study, the perspectives of 3.803 (N) people (out of 38.143 people, who work in 443 companies, engaged in the textile manufacturing in Denizli) who work in the administrative departments, were taken into account on the concept of the psychological contract. For the purpose of the study, 800 questionnaires were sent out and 449 participants submitted replies. In the study, the t-test was used for paired comparisons while ANOVA test was used for multiple comparisons. The correlation matrix was employed for inter-structural analysis. Furthermore, the Cronbach α test was utilized for the reliability test. The results of the psychological contract scale indicated rather positive results compared to the perception of the employees on the institutionalization. This shows that the companies are independent of the concept of the institutionalization and are more inclined to a contract with a person and an employee. While males attach more importance to the psychological contract, no gender-based differentiation was experienced regarding the institutionalization. As the educational status goes up, the perception towards the principles of the psychological contract and towards the corporate mission and vision of the company increases as well. Married employees commit fewer breaches in the psychological contract. While the form of inauguration or the foreign language skills showed no impact on the contract, it was shown that the method is an indicator of the presence of a corporate structure of a company while the employees with language skills rather chose corporate firms. The salaries of the employees also have an impact on the psychological contract. While the psychological contract and the loyalty increase as the salary increases, it was also demonstrated that this has no impact on the institutionalization. The answers, provided by the employees of companies, which are administered by a central authority are substantially lower compared to the answers, submitted by companies, which have a form of board and in which, the decisions are based on consensus.

Keywords
psychological contract, The organizations, the companies
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri