• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU 3

  Çalışmalarınızı sadece dergipark üzerinden yüklemenizi önemle rica ederiz.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


KENESARI HAN HALK EDEBİYATINDA (Tarih Ve Folklor Arasındaki İlişki Açısından)
(КЕНЕСАРЫ ХАН ХАЛЫҚ ӘДЕБИЕТІНДЕ (Тарих пен фольклордың ара-қатынасы аспектісінде) )

Yazar : Сeyit А. ҚASKABASOV    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 1243-1253
44    140


Özet
Bu çalışmada Abılay Han’ın Kazak halkını birleştirmesi ve diğer güçlerle mücadelesi, yaşanılan mücadeleler sonrası halkın hafızasında yer etmiş kişiler, Kenesarı’nın halkla birleşip düşmana karşı mücadelesi, Kazak halkının yaşadığı zorluklar anlatılmıştır. Bu zorluklar döneminde Kenasarı’nın halkı nasıl birleştirip düşmanla mücadele ettiği ve bunun önemine değinilmiştir. Kazak toplumunda halkın mücadelesini anlatan Sırım, İsatay, Mahambet, Sarjan, Kenasarı gibi önemli kişiler halkın düşünce dünyasında ve kültürel değer yargılarında her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. Kenasarı ve yanındaki yiğitlerin kahramanlıkları hakkında folklordaki ve edebiyattaki yansımaları anlatılmıştır. Kenesarı’nın halk hayalindeki görünüşün folklora yansıması değerlendirilmiştir. Kazak destanlarındaki bazı ortak özellikler ve farklılıklar hakkında da bilgiler verilmiştir. Abılay ve Kenasarı’nın destanlarda farklı durumlarda nasıl geçtiği verilen örnekler üzerinden değerlendirmesi yapılmıştır. Kenasarı’nın savaşa başlamadan önce ve savaş sonrası yapmış olduğu duanın günümüzde halk arasında bir gelenek olarak saklanıp yansıması değerlendirilmiştir. Destanların oluştuğu dönem, o halkın tarihsel gerçekliğinin yansımasıdır. Bu açıdan destanlar yaşadıkları dönemin aynasıdır. Jırav ve akınlar vasıtasıyla anlatılarak gelecek kuşaklara aktarılan bu destanlar geçmişin birer yansıması olarak da görülür. Bu yüzden destan kahramanları da halkın hafızasındaki kurtarıcı ve yurdunu koruyan kahramanlar olarak eserlerde yer almışlardır. Kenasarı da bunlardan birisi ve Kazak halkının kahramanlık sembollerindendir. Aynı zamanda halkın yaşamında önemli yere sahip olan bu kişiler kültürel yaşam içerisinde de isimleri bazı yerlere verilerek kültürel imgeye dönüşmüştür.

Anahtar Kelimeler
Kültür, Destan, Kahraman Tipleri, Halk Koruyuculuğu.

Abstract
In this study, it is stated that the struggle of Abılay Han with the people of Kazak and the struggle with the other forces, the people who took part in the memory of the people after the struggles, the struggle of Kenesarı with the people and the struggle against the enemy, the difficulties experienced by the Kazakh people. In the period of these difficulties, it was emphasized how the CE and the people struggled with the enemy and the importance of it. Important people such as Syrym, Isatay, Mahambet, Sarjan, and Kenasarı, who talk about the people's struggle in the Kazakh society, have always had an important place in the people's world of thought and cultural value judgments. His reflections on the folklore and the prophets were explained. The reflection of Kenesari's folk imagination on folklore was evaluated. Some common features and differences in Kazakh epics are also given. Abılay and Kenasarı 's epics were evaluated in different situations and examples were given. The bard and the reflection of the bard that was made before and after the war by the people as a tradition among the people has been evaluated. The epic period of the epics is the reflection of the historical reality of the people. In this sense, epics are the mirrors of the period in which they live. These epics, which are told to the next generations by the help of raves and raids, are seen as a reflection of the past. For this reason, heroes of the epic were also included in the works of heroes as the heroes of the people's memory. His side is one of them and one of the symbols of heroism of the Kazakh people. At the same time, the people who have an important place in the life of the people have been transformed into a cultural image by giving their names in some places in the cultural life.

Keywords
Мәдениет, Эпос, Батыр Сюжеттері, Халық Жанашырлығы
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasya@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri