• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KAZAKLAR TÜRKLERİNDE ÇOCUK İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENLER VE ÇOCUK TERBİYESİ
(CHILD-RELATED CEREMONIES AND BRINGING UP IN KAZAKH TURKS )

Yazar : Halil ÇETİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 1088-1101
403    1219


Özet
Konar-göçer bir yaşam tarzını uzun yıllar sürdürmüş olan Kazaklar, diğer milletlerde de olduğu gibi çocuk sahibi olmak ve onun törenlerle kutlanması ile çocuğun yetiştirilmesi önemli bir durum olarak günümüze kadar gelmiştir. Çocuğun ilk doğumunda başlayarak gerçekleştirilen şildehana, besire beruv, at koyu, kırkınnan şığaru, besik toy, bağrından tabak alma, tusau kesüw, sündet toyu törenleri gibi gerçekleştirilen kutlamalar ile gelecek için terbiyeli ve saygılı bireyler yetiştirmek için öğretilen ahlak kuralları ve terbiye eğitimi, Kazak toplumunun yaşam değerleri arasındadır. Bu çalışmada, Kazak aile yapısı bağlamında çocuğun doğumunda ve doğumundan sonra gerçekleştirilen törenler ile çocuğun kültürel değer yargıları bağlamında aile içerisinde verilen terbiye öğretimi incelenmiştir. Bu açıdan Kazak ailesinde çocuk için yapılan törenler ve verilen terbiye, toplumun ahlak kuralları içerisinde çocuğun, geleneklerine bağlı bir birey olarak yetiştirilmesinin önemini ortaya koyması bakımından da tespitlerde bulunulmuştur. Kazak toplumunun çocuk için yapılan törenlerinde ve çocuk terbiyesindeki değişim ve dönüşümler, yaşanılan ekonomik-sosyal ve siyasal durumlar sonucunda ne gibi değişiklere uğradığı ve buna bağlı olarak törenlerde ve çocuk terbiyesinde yaşanılan değişimler değerlendirilmiştir. Ayrıca, Kazak halkının çocuk ile ilgili törenlerin toplum içerisindeki rolü ve önemi ile çocuk terbiyesinin açık bir şekilde ortaya konulabilmesi için saha çalışmaları yapılarak kaynak kişilerden elde edilen veriler kuramsal çerçevede değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kazak kültürü, Aile ve Çocuk, Törenler, Çocuk Terbiyesi

Abstract
Kazakhs adopting migrant settler lifestyle for long years, survived until today that having child and celebrating his/her birth along with the upbringing issues as in other nations. Ceremonies such as şildehana, besire beruv, at koyu, kırkınnan şığaru, besik toy, bağrından tabak alma, tusau kesüw, sündet performed just after the birth to have well-behaved and respectful children for futurity are among the lifetime values of Kazakhs. In the study; ceremonies at the time of birth and after birth along with the scope of Kazakh family structure, and manner/nurture education within the family in the frame of child’s cultural value judgements have been examined. Additionally, there has been observations on the significance of upbringing individuals connected with traditions as a result of the ceremonies and manner teaching realized in the family. Along with the alterations in Kazakh society, and the changes happened as a result of economic-social and politics affecting ceremonies for birth and child upbringing have been evaluated. Moreover, the role and importance of child related ceremonies in Kazakh populace, and data gained from source individuals by means of fieldwork in order to highlight child upbringing have been interpreted within a theoretical frame.

Keywords
Kazakh culture, Family and Child, Ceremonies, Child Upbringing
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri