• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME, İHRACAT VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ
(THE ANALYSIS OF RELATIONSHIP CAUSALITY BETWEN ECONOMIC GROWTH, EXPORT AND STOCK PRICES IN TURKEY )

Yazar : Dilek ŞAHİN  Savaş DURMUŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 808-825
527    882


Özet
Bu çalışmanın amacı, hisse senedi fiyatları ile ekonomik büyüme, ihracat, enflasyon ve kur arasındaki ilişkiyi 2005:01 ve 2017:12 dönemleri itibariyle analiz etmektir. Değişkenlerin durağanlığı yapısal kırılmasız birim kök testi (ADF, PP) ve bir yapısal kırılmaya izin veren (Zivot-Andrews) birim kök testi ile analiz edilmiştir. Değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olup olmadığı Gregory-Hansen yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi ile araştırılmıştır. Gregory-Hansen eşbütünleşme testi sonuçlarına göre; değişkenler arasında uzun dönemli ilişki bulunmamaktadır. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisine, Toda-Yamamoto, Hatemi-J (2012) Asimetrik Nedensellik Testi ile bakılmıştır. Toda-Yamamoto nedensellik testine göre, ekonomik büyüme ile hisse senedi fiyatları arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Hatemi-J (2012) asimetrik nedensellik testine göre; ekonomik büyümedeki negatif şokların hisse senedi piyasasında negatif şoklara doğru nedenselliğin olduğunu görülmektedir. Ayrıca hisse senedi piyasalarındaki pozitif şoklardan ekonomik büyümedeki pozitif şoklara doğru nedensellik söz konusudur. Kurdaki pozitif şoktan hisse senedi piyasasındaki negatif şoklara doğru nedenselliğin olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Hisse Senedi Fiyatı, Ekonomik Büyüme, İhracat, Nedensellik Testi.

Abstract
The aim of this study is to analyze the relationship between stock prices and economic growth, export, inflation and exchange rates in 2005:01 and 2017:12 periods. The stability of the variables was analyzed by unit root test (ADF, PP) and a structural cracking (Zivot-Andrews) unit root test. Whether there is a long-term relationship between variables was investigated by Gregory-Hansen structural fracture cointegration test. According to Gregory-Hansen cointegration test results; there is no long-term relationship between variables. The causality relationship between the variables was examined with Toda-Yamamoto, Hatemi-J (2012) Asymmetric Causality Test. According to the Toda-Yamamoto causality test, there is a two-way causality relationship between economic growth and stock prices. According to Hatemi-J (2012) asymmetric causality test; it is observed that negative shocks in economic growth have the causality towards negative shocks in the stock market. In addition, there is a causality towards positive shocks in economic growth from positive shocks in stock markets. The positive shock in the exchange rate showed that there was a causality towards negative shocks in the stock market.According to Hatemi-J (2012) asymmetric causality test; it is observed that negative shocks in economic growth have the causality towards negative shocks in the stock market. In addition, there is a causality towards positive shocks in economic growth from positive shocks in stock markets. The positive shock in the exchange rate showed that there was a causality towards negative shocks in the stock market.

Keywords
Stock Price, Economic Growth, Export, Causality Test.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri