• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


SALİH BİN CELALEDDİN'İN TARİH-İ MISIR ADLI ESERİ ÜZERİNE
(SALIH BIN CELALEDDIN'S WORK ON EGYPTIAN HISTORY )

Yazar : Aslı MANAV    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 72-121
620    1002


Özet
Kültür ve bilim tarihinin zenginlikleri tarihî eserlerin gün yüzüne çıkarılabilmesi ile mümkündür. Türk kültür ve bilim tarihi için de el yazması eserler, belirtilen doğrultuda bir özelliğe sahiptir. Makalede 16. yüzyılda Mısır’da başlanıp yazımı İstanbul’da tamamlanmış olan dönemin alimlerinden Salih Bin Celaleddin’in Tarih-i Mısır adlı eseri içeriği ve dil özellikleri ile birlikte tanıtılmaya çalışılmıştır. Osmanlı Türkçesi özelliklerinin belirgin olduğu eserde Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait özelliklerin da kısmen görülmesi itibariyle Tarih-i Mısır, geçiş dönemi özellikleri barındırmaktadır. Müellif nüshası İstanbul Topkapı Sarayı Kütüphanesi Türkçe El Yazmaları bölümünde R. 1405 koduyla yer almakta olup makaleye esas teşkil etmektedir. Eserin müellifi Salih Bin Celaleddin, Tosya doğumlu, Sultan Bayezid başta olmak üzere dönemin etkin medreselerinde müderrislik yapmış, Mısır’da da kadılık yapmış olan dönemin âlimlerindendir. Sayfada 21 satırın bulunduğu Tarih-i Mısır, 231 varaktan oluşmuş mensur bir eser olup sayfalarının tamamı harekelidir. Celalzade Salih Çelebi'nin Tarih-i Mısır adlı el yazması eseri, her sayfasında 21 satırın bulunduğu, 232 varaklık nesih hatla yazılmış mensur bir eserdir. Eser Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmaları Bölümü'nde R.1405 Arşin numarasıyla kayıtlı bulunmaktadır. Eserin İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'nde altı, Topkapı Sarayı Türkçe Yazmaları Bölümü'nde dört, Hidiv Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Bölümü'nde üç, Süleymaniye Kütüphanesi'nde üç, Avusturya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Bölümü'nde iki, İzmir Milli Kütüphanesi ve Mısır Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Bölümü'nde birer tane olmak üzere yirmi bir nüshası daha bulunmaktadır. Tam nüsha özelliği taşıması ve müellif hattı olması nedeniyle çalışma konumuz olarak bu nüsha tercih edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türk Dili, El Yazması, Osmanlı Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Salih Bin Celaleddin, Tarih-i Mısır

Abstract
The riches of the history of culture and science are possible with the exposition of historical works. For the history of Turkish culture and science, manuscripts have a characteristic in the mentioned direction. In this article, Salih Bin Celaleddin, one of the scholars of the period which was started in Egypt and complated in İstanbul in the 16th century, was tried to be introduced together with its content and language features. The features of the Ottoman Turkish language were significant, and since the characteristics of the Old Turkey Turkish period were partially seen, History-i Egypt contains the characteristics of the transition period. The copy of the author is in the Turkish Manuscripts section of the Istanbul Topkapı Palace Library with R. 1405 code and is the basis of the article. Salih Bin Celaleddin, who was born in Tosya, was a professor of Sultan Bayezid, who was a professor in the important madrasas of the time and he was also served as a jugde in Egypt. On the page where there are 21 lines, the History of Egypt is a prose that consists of 462 pages. Celalzade Salih Çelebi's manuscript titled Tarih-i Mısır is a prose work written with a line of 232 lines and 21 lines. The work is registered with the R.1405 Arşin number in the Turkish Manuscripts section of the Topkapı Palace Museum. There are six at the Library of Rare Books of Istanbul University, four at the Turkish Inscriptions Department of Topkapı Palace, three at the Hidiv Library Turkish Literature section, three at the Süleymaniye Library, two at the Department of Turkish Inscriptions at the Austrian National Library, and at the National Library of Egypt and There are twenty-one copies in the Turkish Manuscripts Department. Due to the fact that it has full copy feature and author line, this copy is preferred as our working subject.

Keywords
Turkish Language, Manuscript, Ottoman Turkish, Old Turkey Turkish, Salih Bin Celaleddin, History of
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri