• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK KAYGI DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
(A STUDY ON DETERMINING HEALTH ANXIETY LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS )

Yazar : Vahap KARAÇADIR  Rukiye ÇELİK  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 225-238
306    560


Özet
Sağlık kaygısı kavramı ilk kez Salkovskis ve Warwick (1986) tarafından tanımlanan, kişinin somatik belirtilerini yanlış yorumlamasına bağlı olarak ciddi bir hastalığı olduğuna ya da olacağına ilişkin bir inancının olması ve sağlıkla ilgili aşırı kaygı duymasıdır. Bu çalışma; bir devlet üniversitesi öğrencilerinin sağlık kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin sağlık kaygı düzeylerini ölçmeye ilişkin Salkovskis ve arkadaşları (2002) tarafından geliştirilen ve Aydemir ile arkadaşları (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan Sağlık Anksiyete Ölçeği’nden yararlanılmıştır. Çalışma, bir devlet üniversitesinde öğrenci olan 353 katılımcı üzerinde gerçekleşmiştir. Öğrencilerin yaşı, aylık geliri, barınma durumu, babalarının meslek durumu, bulunduğu bölüm ve sınıf ile sağlık kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Sağlık kaygı düzeyi ile öğrencilerin kendilerine verdikleri genel sağlık durumu puanlaması, babalarının eğitim durumu, annelerinin meslek ve eğitim durumu arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, kadınların sağlık kaygı düzeylerinin erkeklerin sağlık kaygı düzeylerine göre yüksek olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçları doğrultusunda; öğrencilerin %53,8’nin sağlık kaygı düzeyleri düşük ve %47,2’sinin sağlık kaygı düzeyleri yüksek olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sağlık kaygısı, sağlıklı yaşam biçim davranışı.

Abstract
The concept of health anxiety is the first time defined by Salkovskis and Warwick (1986) that there is a belief or suspected of a person is a serious illness or will be due to misinterpretation of somatic symptoms and that he is extremely concerned about health. This study was prepared to determine the health anxiety levels of students ata state university. It is benefited from the Healthy Anxiety Scale, developed by Salkovskis et al. (2002) and adapted to Turkish by Aydemir et al. (2013). The research was carried out on 353 participants at a state university. There was no significant relationship between age, monthly income, marital status, occupational status of fathers, departmen, class and health anxiety levels of students. It was determined that there is significant relationship between health anxiety level and general health status score, educational status of their father, mother's profession, educational status. It was also found that the level of health anxiety of women was higher than the level of health anxiety of men. According to results 53.8% of the students have low health anxiety level and 47.2% have high level.

Keywords
Health anxiety, healthy life-style behavior.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri