• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU 3

  Çalışmalarınızı sadece dergipark üzerinden yüklemenizi önemle rica ederiz.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


YEŞİL LİMAN UYGULAMALARI PERFORMANS KRİTERLERİNİN DEMATEL YÖNTEMİ İLE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ
(PRİORİTİZİON OF GREEN PORT APPLICATIONS PERFORMANCE CRITERIA WITH DEMATEL METHOD: CASE OF İSTANBUL PROVINCE )

Yazar : Selçuk KORUCUK  Salih MEMİŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 134-148
112    248


Özet
Sürdürülebilirlilik, işletmelerin her alanında uygulanabildiği gibi ürettiği ürünlerin dağıtımı sürecinde de uygulanması söz konusudur. Özellikle deniz aşırı ülkelerle ihracat ithalat işlemleri yapan işletmelerin çoğunlukla tercih ettiği taşıma türü olan deniz yolu taşımacılığında güncel sürdürülebilir faaliyetler yürütüldüğü gözlemlenmektedir. Bu çalışmanın amacı, İstanbul İli’nde yeşil liman sertifikası alan işletmelerde yeşil liman uygulamalarının performans faktörlerinin belirlenmesi ve önceliklendirilmesinin yapılmasıdır. Bu doğrultuda Dematel yöntemi ile belirlenen performans kriterlerinin ağırlıklandırılması yapılmış ve konunun paydaşlarına yönelik 13 uzman görüşü alınmıştır. Dematel yöntemi sonuçlarına göre, yeşil liman uygulamaları performans kriterlerinin en önemlileri “Sürdürülebilir Çevre Yönetimi”, “Minumum Kirlilik“ , “İsrafın Minimize Edilmesi” olduğu saptanmıştır. Öte yandan en az öneme sahip kiriterlerin sırasıyla “Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması”, “Taşıma Hareketlerinde Kargaşanın Azaltılması”, ”Gürültü Azaltımı”, “Daha İyi Taşıma Yapılarının Oluşturulması”, “Tabiattaki Baskının Yönetilmesi”, “Dağıtım Verimliliğinin Artırılması”, “Kaza ve Yaralanmaların Azaltılması”, “Ekonomik Düzeyde Kara Nakil Yoğunluğunun Azaltılması” olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Liman, Yeşil Liman, Yeşil Liman Uygulamaları, Dematel Yöntemi.

Abstract
Sustainability can be applied in all areas of the businesses as well as in the process of distribution of the products. It is observed that current sustainable activities are carried out in maritime transport, which is the type of transportation that preferred by the enterprises that export import operations especially with overseas countries. The aim of this study is to determine the performance factors of green port applications and to prioritize the determined factors in enterprises with green port certificate in Istanbul. In this respect, the dematel method weighed the performance criteria and 13 expert opinions were received for the stakeholders of the subject. According to the dematel results, it was determined that the most important performance criteria of green port applications are “Sustainable Environmental Management” , “Minimum Pollution” and “Minimization of Waste”. On the other hand, the least important criteria are respectively; “Reduction of Greenhouse Gas Emission” , “Reduction of Disorder in Transport Movements“, “Noise Reduction” “Creating Better Transport Structures”, Managing Pressure in Nature” , “Increasing Distribution Efficiency “, Reducing accidents and Injuries” “Reducing Land Transport Concentration Density at Economic Level”.

Keywords
Port, Green Port, Green Port Aplications, Dematel Method.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasya@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri