• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU 3

  Çalışmalarınızı sadece dergipark üzerinden yüklemenizi önemle rica ederiz.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN İNOVASYON VE İNOVASYON KÜLTÜRÜNE ETKİSİ: BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK BİR SAHA ARAŞTIRMASI
(INFLUENCE OF TRANSFORMATIVE LEADERSHIP ON INNOVATION AND INNOVATION CULTURE: A FIELD RESEARCH ON THE LARGE-SCALE ENTERPRISES )

Yazar : Semra TETİK  Bilgehan EMEKLİER, Nihal EMEKLİER  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 165-195
80    221


Özet
İçinde bulunduğumuz çağın kültürü inovasyon kültürüdür. Hızla değişen ve gelişen dünyada işletmelerin rekabette üstünlük sağlayabilmelerinin en etkili yolu inovasyondur. Bu bağlamda inovasyon açısından esas üzerinde durulması gereken konu, kurumda bütün çalışanların inovasyon yapmasını destekleyecek bir kültür oluşturmaktır. İşletmelerde inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması ise geniş bir vizyon oluşturan ve bu vizyonu paylaşan, entelektüel teşvikle yaratıcılığı destekleyen, esinsel motivasyonla çalışanları harekete geçirerek gerekli inovasyonu gerçekleştirebilen dönüştürücü liderliği gerektirmektedir. Bu noktadan hareketle Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren büyük ölçekli işletmelerde (Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan) yöneticilerin dönüştürücü liderlik özelliklerini hangi düzeyde taşıdıklarını ve inovasyon kültürünü hangi düzeyde yaygınlaştırdıklarını ortaya koyarak dönüştürücü liderliğin inovasyon düzeyi ve inovasyon kültürüne etkisi incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda dönüştürücü liderliğin inovasyon düzeyi ve inovasyon kültürü üzerinde önemli derecede etkilediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Dönüştürücü Liderlik, İnovasyon Kültürü, Büyük Ölçekli İşletmeler

Abstract
Our age’s culture is culture of innovation. Innovation is the most effective way for enterprises to gain competitive advantage in a rapidly changing and developing World. In this context, the main point that needs to be emphasized in terms of innovation is to create a culture that will support the innovation of all employees in the institution. To create and spread innovation culture in enterprises necessitates transformational leadership that creates a broad vision and shares this vision, supports creativity with intellectual incentive, motivates employees with inspirational motivation and achieves the necessary innovation. From this point of view, it will examine the influence of transformer leadership on innovation and innovation culture in large-scale enterprises operating in Manisa Organized Industrial Zone (one of Turkey's top 500 major industrial corporations) will be examined by showing to what extent managers have transformative leadership qualities and generalize innovation culture. As a result of the analysis, it has been shown that transformative leadership has a significant effect on innovation level and innovation culture.

Keywords
Transformational Leadership, Innovation Culture, Large-Scale Enterprises
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasya@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri