• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


AİLE (EVLİLİK) KURUMUNUN OLUŞUMUNU ETKİLEYEN ZORLAYICI MADDİ UNSURLAR: BANDIRMA ÖRNEĞİ
(DIFFICULT FINANCIAL COMPONENTS THAT IMPRESS FAMILY (MARRIAGE) ESTABLISH: CASE OF BANDIRMA )

Yazar : Kemal YILDIZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 208-224
529    631


Özet
Gelişmiş ülkelerde aileye yüklenen önem ve anlam değişmekte, boşanmış anne ya da babası ile yaşayan tek ebeveynli çocuklar ve evlilik dışı doğmuş çocuklar gün geçtikçe artmaktadır. Bu toplumlarda devletin sosyal olma yönü genellikle fazladır ve aile kurumu dışında büyüyen çocukların bakımı ve büyütülmesiyle ilgili birçok sorumluluk devlet tarafından yerine getirilmektedir. Bu koruyucu mekanizmaya rağmen sağlıklı bir toplum için aile kurumunun gerekliliği de aşikârdır. Sosyal devlet mekanizması olmayan veya iyi işlemeyen ülkelerde aile kurumunun önemi daha da fazladır. Çünkü bu toplumlarda aile, sosyal koruyuculuk görevi görmekte, toplumun birincil sosyal güvenlik çatısı olmaktadır. Türkiye’de de aile kurumu günden güne parçalanmakta, evlenen insan sayısı azalmakta, boşanmalar ve aile kurmaksızın yaşayan insan sayısı artmaktadır. Çoğunlukla örf ve adetler ya da mevcut düzenin dayattığı göstermelik tüketim alışkanlıkları tarafından belirlenen lüks evlilik ve ev kurma masrafları, bu masraflardan doğan tartışmalar, masrafların bir tarafa fazlaca yüklenmesi ya evlilikten kaçınmaya ya da yeni kurulmuş olan yuvaların sona ermesine yol açabilmektedir. Bu çalışmada evlilik masraflarının bireyleri nasıl etkilediğini, devletin ve sosyal nitelikli kurumların temel ve gerekli düğün ve evlilik masraflarına destek olmasıyla problemlerin çözümüne bir nebze de olsa katkısının olup olmayacağını ölçmek için literatürün de yardımıyla bir ölçek geliştirilmiştir. Bu ölçeği içeren anket, sahada uygulanmış ve elde edilen veriler analiz edilmiştir. Sonuçta düğün ve evlilik masraflarının yeni bir aile kurma yolunda önemli bir maddi engel olduğu, bu masrafların ağırlığının genellikle erkek tarafında olduğu, devlet ve sosyal kuruluşların temel ve gerekli düğün ve evlilik masraflarına yapacağı yardımlarla bu engelin hafifletilebileceği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Aile, Evlilik Masrafları, Düğün, Sosyal Politika

Abstract
In all developed countries, the importance and meaning attributed to the family is changing, and the number of single-parent children who live with their divorced parents and children who born out of wedlock is increasing day by day. In these societies, the social aspect of the state is generally high, and many responsibilities for the care and growth of children who growing out of the family institution are fulfilled by the state. Despite this protective mechanism, the necessity of a family institution for a healthy society is evident. In countries where there is no social state mechanism or not working well, the importance of the family institution is even greater. Because in these societies, the family acts as a social guardian and is the primary social security roof of the society. In Turkey, the family institution is broken day by day. The number of people getting married is decreasing, the number of people living without family establish is increasing. The cost of luxury marriage and home establish, which is usually determined by customs or traditions or the exaggerated consumption habits, debates arising from these costs, overloaded costs to one side may lead to either avoiding marriages or ending the newly established nests. In this study, a scale has been developed with the help of the literature to measure how marriage costs affect individuals and to determine whether the contribution of the state and social institutions to the basic and necessary wedding and marriage expenses will contribute to the solution of the problems. The questionnaire containing this scale was applied in the field and the obtained data were analyzed. As a result, it has been determined that the costs of weddings and marriages are an important financial obstacle on the way of establishing a new family, the weight of these costs are usually on the male side, and this obstacle can be mitigated by contribution to basic and necessary wedding and marriage expenses. State and social organizations can make this contribution.

Keywords
Family, Marriage Expenses, Wedding, Social Policy
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri