• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU 3

  Çalışmalarınızı sadece dergipark üzerinden yüklemenizi önemle rica ederiz.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


ROMANYA-BABADAĞ TÜRK AĞIZLARI ÇERÇEVESİNDE KADIN DİLİNİN KULLANIMI
(THE USE OF WOMEN'S LANGUAGE IN THE FRAMEWORK OF ROMANİA AND BABADAG )

Yazar : Özlem Demirel DÖNMEZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 57-71
86    217


Özet
Bu çalışmada Romanya’nın Tulça iline bağlı Babadağ ilçesinde yaşayan Türk kadınlarının kullandıkları dil ele alınmaktadır. Kadın dili, dilbilimin bir alt disiplini olan toplumdilbilimin konusu olup bu alandaki çalışmalar, kadınların dili nasıl kullandıkları ve kadınlarla ilgili olarak nasıl bir dilin kullanıldığı konularında yoğunlaşmaktadır. 1940-1950 kadın hareketlerinden sonra Avrupa’da yoğun olarak çalışılan, hakkında pek çok kitap ve makalenin yayımlandığı kadın dili konusu, ülkemizde sınırlı sayıda çalışmada ele alınmaktadır. Biz bu çalışmamızda, plansız ve anlık konuşma diline dayanan mülakat metinlerini kullanmayı tercih ettik. Mülakat mevzusunu tarafsız bir bahis olduğu için yemek tarifleri konusunda belirleyerek Romanya Babadağ ilçesinde yaşayan altmış yaş üstü kadınlara ait beş mülakat metnini esas aldık. Metinlerde geçen dil özelliklerini tespit ederek elde ettiğimiz verileri dokuz başlık halinde sınıflandırdık. Metinlerden, belirsizlik ve tutarsızlık ifade eden “şey” sözcüğünün, tarif anlamı içeren “öyle”, “böyle” ile sıralama bildiren “sonra” sözcüklerinin sık kullanımı ve etnisite ile ilgili ifadeler her konuşmacıda görülen ortak dil özellikleri olarak tespit edilmiştir. İkilemelerin kullanımı, benzetmelere başvurulması, soru sorarak tasdik beklenmesi, duygusal anlatımlar, tekrar eden kelime grupları ise kullanım sıklığına göre bireye indirgenebilecek dil özellikleri olarak belirlenmiştir. Böylece Romanya-Babadağ’da yaşayan kadınların kullandıkları dilin her kişiye has bireysel özellikler ve kadının var olduğu toplumun genelini temsil eden toplumsal dil özellikleri olmak üzere iki yönünün olduğu görülmektedir

Anahtar Kelimeler
Toplumdilbilim, Kadın, Dil, Romanya, Babadağ

Abstract
In this study, the language used by Turkish women living in Babadağ district of Tulcea province is discussed. Women's language is the subject of sociolinguistics, which is a sub-discipline of linguistics, and studies in this area concentrate on how women use language and how language is used in relation to women. After the 1940-1950 women's movements, the issue of women's languages, which has been studied extensively in Europe and on which many books and articles are published, is addressed in a limited number of studies in our country. It is seen that the studies in our country are more concerned with media and women's language. In this study, we chose to use interview texts based on unplanned and instant speaking language. As the subject of the interview was impartial, we decided on recipes and based on five interview texts of women over sixty years of age living in Babadag, Romania. We have classified the data in the texts into ten titles. The words “şey” (thing) which refers to ambiguity and inconsistency, “öyle” and “böyle” (like this, like that) including the meaning as definition, and “sonra” (then) which refers sequenting, and the expressions related to ethnicity, have been identified as common language characteristics in each speaker. The use of dilemmas, referencing analogies, supporting the issue with evidence, waiting for confirmation by asking questions, emotional expressions, repetitive word groups are determined as the language characteristics that can be reduced to the individual language use according to the frequency of use. Thus, two aspects of the language used by women living in Romania-Babadağ have been determined individual characteristics and social language characteristics representing the general population in which women exist

Keywords
Sociolinguistics, Women, Language, Romania, Babadag
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasya@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri