• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


MHRS ETKİLİLİK ANALİZİ: BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ
(EFFECTİVENESS ANALYSİS OF CENTRALİZED PHYSİCİAN APPOİNTMENT SYSTEM: A PUBLİC HOSPİTAL CASE )

Yazar : Hasan EVİRGEN  Mehmet YORULMAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 432-443
353    588


Özet
Bu çalışmada MHRS sisteminin etkili çalışıp çalışmadığı ile ilgili analiz sonuçlarına yer verilecektir. Retrospektif bir çalışma olan bu araştırmada 750 yataklı bir kamu hastanesinin 2016 yılı Haziran-Temmuz ayları arası MHRS verileri incelenmiştir. Veriler Excel programına girilerek analiz edilmiştir. Bulgular: Hastalar tarafından Randevular Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü daha çok almaktadırlar. En az Perşembe günü randevu alınmaktadır. Açılan kontenjanlarda en çok Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğinde randevu alınmaktadır(%79). En az Genel Cerrahi Polikliniğinden randevu alınmaktadır (%27). Alınan bu randevulara gelenlerin oranı ise en çok Çocuk Hastalıkları polikliniğinde (%83), en az ise Genel Cerrahi Polikliniğinde olmaktadır (%60). Randevu alıp ta gelmeyenlerin oranı en çok Genel Cerrahi polikliniğinde (%40),en az ise Çocuk Hastalıkları Polikliniği’ndedir (%17). Randevu ve doğrudan başvuru yapan hasta sayısı iç hasatlıkları polikliniğinde daha fazladır. Randevu saatleri incelendiğinde Kadın hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde daha düzenli işlediği görülmektedir. Randevu saatleri incelendiğinde öğleden sonra randevu saatlerine uyulmadığı görülmektedir. Sonuç: Sağlık tesisinde MHRS sisteminin alt yapı olarak çok iyi olduğu, polikliniklerde MHRS kontenjanın açıldığı, fakat hastalar tarafından açılan bu kontenjanların randevu alarak doldurulmadığı görülmüştür. Alınan randevu saatlerinde hastaların randevu saatinden önce veya sonra muayene oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Hastaların verilen randevu saatinden önce muayene oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ülkemiz için MHRS sisteminin daha işlevsel olabilmesi için hastalara ve çalışan personele eğitim verilmesi, farkındalığın oluşturulması bu sistemin daha etkili kullanılmasını sağlayacaktır. Sonuçta ülke kaynakları etkin kullanılacak ve hasta memnuniyeti artırılacaktır.

Anahtar Kelimeler
MHRS, Randevu, Hasta Memnuniyeti

Abstract
In this study, it was investigated the results of the analysis of the related to whether the Centralized Physician Appointment System (CDAS) effectively operated. This study, which is a retrospective study, has been conducted to examine the CDAS data of a public hospital with 750 beds between June and July 2016. Data were analyzed via the Microsoft Excel program, 2007 version. Results: Patients’ appointments were higher on Monday, Tuesday, and Wednesday. The minimum appointment was taken on Thursday. In most of the quota, the appointment was made in the Obstetrics and Gynecology outpatient clinic (79%) and taken from the General Surgery Polyclinic (27%). The rate of those incoming appointments was mostly in Pediatric Polyclinic (83%) and at least in General Surgery Policlinic (60%). The percentage of those who did not make an appointment was mostly in the General Surgery Polyclinic (40%) and the least in the Pediatric Polyclinic (17%). The number of patients who apply for an appointment and direct application was higher in the internal medicine outpatient clinic. When the appointment times examined, it was seen that they worked more regularly in the Gynecology and Obstetrics Clinic. When the appointment times were examined, it was seen that the appointment hours were not followed in the afternoon. Conclusion: It was seen that CDAS in the health facility was great as the infrastructure, which the CDAS unlocked in the policlinics, but that this quota opened by the patients not filled by appointment. It was concluded that during the appointment hours the patients examined before or after the appointment time and the patients examined before the appointment time. In order to make the CDAS system more functional for our country, providing training and creation of awareness to the patients and staff will assist to make this system more effective. As a result, the resources of the country will be effectively used and increased patient satisfaction.

Keywords
Centralized Physician Appointment System, Appointment, Patient Satisfaction
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri