• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


AKILLI TELEFONSUZ KALMA KORKUSUNUN (NOMOFOBİ) AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
(THE EFFECT OF THE NOMOPHOBIA ON ACADEMIC SUCCESS: AN EVALUATION ON THE POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION STUDENTS OF SULEYMAN DEMİREL UNIVERSITY )

Yazar : Elvettin AKMAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 256-275
468    967


Özet
Teknoloji ve internetin hızlı bir biçimde gelişmesiyle önce bilgisayarlar, sonrasında ise tabletler ve akıllı telefonlar insanların gündelik yaşamlarının önemli bir parçası haline gelmeye başlamıştır. Özellikle internetin bu cihazlar vasıtası ile kullanımının ucuzlaması ve yaygınlaşması ile birlikte birtakım olumsuz sonuçları da beraberinde getirmiştir. Bu olumsuz sonuçlardan birisi de akıllı telefonsuz kalma korkusudur. Literatür incelendiğinde en fazla akıllı telefonsuz kalma korkusu yaşayan kesimin gençler olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı da, üniversite okuyan gençlerin akıllı telefonsuz kalma korkusu düzeylerini ortaya koymak ve akıllı telefonsuz kalma korkusu ile başarı düzeyi arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını ölçmektir. Bu çerçevede çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde okuyan lisans öğrencilerine anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Yapılan anket sonuçlarının değerlendirilmesi neticesinde öğrencilerin %23,7’sinin hafif derecede; %59,9’un orta seviyede ve %16,8’nin aşırı derecede akıllı telefonsuz kalma korkusu yaşadığı ortaya çıkmıştır. Kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre akıllı telefonsuz kalma korku seviyelerinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Yapılan analiz neticesinde akıllı telefonsuz kalma korkusuna ilişkin düzeyler ile başarı düzeyleri arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı saptanmıştır. Fakat araştırmaya katılan öğrencilerin internet kullanım süreleri ile başarı düzeyleri arasında (r=0,112) düzeyinde negatif yönde ve çok zayıf bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yani, katılımcıların internet kullanım süreleri arttıkça başarı düzeylerinin düştüğü görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Nomofobi, Akıllı Telefon, Akademik Başarı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Öğrenci.

Abstract
First computers then tablets and smart phones have become an important part of individuals’ daily lives with the rapid advancements of technology and internet. It has also brought various negative consequences especially with the use of internet becoming cheaper and common through these devices. One of the negative consequences is the fear of being out of mobile phone contact. According to the literature review, it is seen that those who experience nomophobia the most are young people. The aim of this study is to reveal the nomophobia level of university students and to measure whether there is a relationship between nomophobia and the level of success. A survey was conducted on the political science and public administration bachelor students of Faculty of Economics and Administrative Sciences in Suleyman Demirel University within the scope of the study. As the result of the survey, it was found that 23.7% of the students mildly, 59.9% moderately, and 16.8% extremely experience nomophobia. Moreover, the level of nomophobia was found to be higher in female students compared to the level of male students. As the result of the analysis, it was found that there was no relationship between the level of the nomophobia and the level of success. However, it was noted that there was a very weak negative relationship at the level of (r=0,112) between the duration of internet use of students and their success levels. In other words, it was found that when the time spent on internet increased, the success levels of students decreased.

Keywords
Nomophobia, Smart Phone, Academic Success, Political Science and Public Administration, Student.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri