• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


DİJİTAL DÜNYADA GENÇLERİN POLİTİK ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK NİTEL BİR ÇALIŞMA: DEMOKRASİ, ÖZGÜRLÜK VE SINIRLARI
(A QUALITATIVE STUDY of YOUNG PEOPLE’S POLITICAL ACTS in the DIGITAL WORLD: DEMOCRACY, FREEDOM and its LIMITS )

Yazar : Serdar ÜNAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 621-643
198    387


Özet
Günümüzde politik ifade ya da etkinlikler için bir araç olarak dijital sosyal platformlar genç nesiller için gündelik yaşamın önemli bir parçası durumundadır. Ancak, kimi zamanlar, özellikle kriz dönemlerinde, ulus devletler bu dijital platformları bir tehdit olarak algılayabilmektedirler. Bu nedenle, son yirmi yılda devletler, internetteki içeriğe erişimi kısıtlamak veya dijital sosyal platformlara erişimi farklı derecelerde engellemek için giderek daha fazla istekli hale geldiler. Bu çalışmada gençlerin dijital sosyal platformlara erişimin sürekli veya geçici olarak kısıtlanması veya engellenmesi gibi devlet politikaları hakkındaki düşünceleri veya tutumları demokrasi ve özgürlük bağlamında incelenmiştir. Nitel yöntem bağlamında veri toplama aracı olarak derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde okuyan gençlerden oluşmaktadır. Bulgulara göre, dijital sosyal platformların demokrasi ve özgürlük yayma potansiyeline yönelik iki ana alternatif yaklaşım veya tutum bulunmaktadır: siber-ütopiklerin ve siber-şüphecilerin görüşleri. Dijital sosyal platformlara erişimin kısıtlanması veya engellenmesi gibi devlet politikalarına yönelik farklı tutumlar olsa da dijital dünyanın sunduğu kaynakların veya araçların, internet ortamlarındaki insanlar ve hükümetler, politika yapıcılar gibi diğer paydaşlar sorumlu davrandıkları müddetçe gerçek anlamda demokrasiye ve özgürlüğe olumlu katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Gençlik, Dijital ağ temelli politik etkinlikler, Demokrasi, İfade özgürlüğü, Kısıtlamalar.

Abstract
Today, digital social platforms, as a tool for political expression or activities, are an important part of everyday life for younger generations. However, at times, especially during times of crisis nation states may perceive these digital platforms as a threat. Thus, over the last twenty years, states are increasingly willing to restrict access to content on the internet or block access to digital social platforms at varying degrees. In this study, young people’s thoughts or attitudes about the state policies such as restricting or blocking access to digital social platforms permanently or temporarily has been examined in the context of democracy and freedom. In the context of the qualitative method, in-depth interviewing technique was used as data collection tool. The sample of the research is composed of young people who are studying at Aydın Adnan Menderes University in Turkey. According to findings, there is two main alternative approaches or attitudes towards the potential of digital social platforms to spread democracy and freedom: views of cyber-utopians and cyber-skeptics. Though there are different attitudes towards the state policies such as restricting and blocking access to digital social platforms, it is thought that the resources or facilities offered by the digital world may positively contribute to democracy and freedom in real terms as long as people and other internet stakeholders such as governments, policymakers are acting responsibly.

Keywords
Youth, Digitally networked political acts, Democracy, Freedom of expression, Restrictions.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri