• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE ESKATOLOJİYE YÖNELİK HETEREDOKSAL BİR YORUM: KAZANILAN ÖLÜMSÜZLÜK
(A COMMENT HETEREDOXICAL TO ESCATOLOGY IN ISLAMIC THOUGHTS: EARNED IMMORTALİTY )

Yazar : Saim GÜNDOĞAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 607-620
379    544


Özet
İslâm düşünce tarihinde, gerek teolojik gerekse felsefî problemlere yönelik farklı çözüm arayışları hep ileri sürülmüştür. Bu arayışların en temel hedefi, dinsel fikirlerin ve dilin ardında bulunan önemli noktaların ortaya çıkarılması ve izah edilmesi yönündeki işlevselliği aydınlatmaktır. Bu amaçla, düşünce tarihinde geniş ve ciddi bir yer kapsayan, özellikle de egzistansiyel açıdan büyük bir önem ve değer taşıyan ölümden sonra hayat problemi hakkında farklı yorumların ileri sürüldüğü görülmektedir. Bu yorumlar arasında öne çıkan farklı yaklaşımlardan biri, İslâm düşünürleri olan Farabî ve Muhammed İkbal tarafından ele alınan kazanılan ölümsüzlük görüşüdür. Kazanılan ölümsüzlük, bireyin benliğini hem teorik hem de pratik anlamda sürekli olarak geliştirmesi, zenginleştirmesi ve olgunlaştırmasının bir sonucu olarak ayrıcalıklı bir pozisyona ulaşma diye ifade edilebilir. Kazanılan ölümsüzlük, verilen bir şey değil, nazarî ve amelî uzun gayretler sonucunda kazanılan bir şeydir. Farabî, kazanılan ölümsüzlük konusunda, nefs kavramını gündeme getirir ve anılan görüşlerini bu bağlamda ortaya koyar. İkbal ise benliğin hayat aktivitesiyle olgunlaşıp ve böylelikle ölümsüzlüğü elde edebileceği fikrini ileri sürer. Bu çalışmanın amacı, ölümden sonra hayat konusunda ikna edici, umut verici ve soyut ile somut dayanaklarla ifade edilebilen, düşünce tarihinde konunun tartışmalarının seyrini etkileyebilecek olan ve İslâm düşünürlerinin önemini vurgulayan bir kavram olma mahiyeti taşıyan kazanılan ölümsüzlük görüşünü tartışmaya sunmaktır. Bu tartışma yapılırken takip edilecek yöntem, sistematik karşılaştırma yöntemidir. Muhtemel sonuçlar, İslâm düşünce tarihinin birçok konuda olduğu gibi, ölümden sonra hayat konusunda da farklı yaklaşımları gündeme getirdiğini ortaya koymak, eskatolojik tartışmalar yapılırken yeni bir kavrama odaklanmasını sağlamak, Farabî ve İkbal’in problemlere yönelik özgün görüşlerinin daha iyi bilinmesini aydınlığa kavuşturmaktır.

Anahtar Kelimeler
Teoloji, Eskatoloji, Farabî, Muhammed İkbal, Kazanılan Ölümsüzlük.

Abstract
In the history of Islamic thought, the search for different solutions to both theological and philosophical problems has always been put forward. The most fundamental goal of these quests is to illuminate the functioning of revealing and explaining the religious ideas and the important points behind the language. For this purpose, which has a great and serious place in the history of thought and which has a great importance and value especially in terms of existance it is seen that different interpretations about the life problem after death. One of the different approaches that stand out among these interpretations is the eared of the immortality acquired by the Islamic thinkers Farabi and Muhammad Iqbal. The earned immortality can be expressed as the attainment of a privileged position as a result of continually developing, enriching and maturing the individual's identity both theoretically and practically. The immortality that is earned is something that is won, not as a given, but as a result of theoretical and practical long efforts. Farabî brings the concept of nafs to the point of earned immortality that is won and puts forth his remarks in this context. Iqbal argues that you can mature with your life activity and thus achieve immortality. The purpose of this study is to present to argue the idea of the earned immortality, which is a concept which can be expressed with persuasive, promising and abstract tacit support on life after death, which can affect the course of the discussions in the history of thought and emphasize the importance of Islamic thinkers. The method to follow when this discussion is done is systematic comparison method. Possible consequences are to show that the history of Islamic thought is in many ways as well as to bring different approaches to life after death, to focus on a new concept while eschatological discussions are being made, and to make it clear that Farabi and Iqbal's original views on the problems are better known.

Keywords
Theology, Eskatology, Farabi, Muhammad Iqbal, Earned Immortality.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri