• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU 3

  Çalışmalarınızı sadece dergipark üzerinden yüklemenizi önemle rica ederiz.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN İŞ ETİĞİNİ DEĞERLENDİRMELERİ
(ASSESSMENT OF BUSINESS ETHICS OF EMPLOYEES IN THE HEALTH SECTOR )

Yazar : A.Yunus SARIYILDIZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 980-1006
93    214


Özet
İş etiği, iş yaşamındaki davranış ve hareketleri yönlendiren, onlara yol gösteren etik davranışların ve standartların tamamıdır. Doğru ve uygun davranışların gerçekleştirilerek çalışanların birbirlerine ve işyerine zarar vermeleri engellenmek istenmektedir. İş etiği uygulamalarının sağlık sektörü çalışanları tarafından değerlendirilmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. İş etiğinin tüm boyutları ile katılımcıların cinsiyetleri ve medeni durumları arasındaki ilişkiye bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Yaş grupları arasında etiğin kurumsallaşma boyutlarından örtülü kurumsallaşma boyutu ile açık kurumsallaşma boyutunun anlamlılık değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Katılımcıların eğitim durumu ile etiğin alt boyutları arasındaki ilişkiye bakıldığında, etiğin kurumsallaşma düzeyini benimseyenlerin daha çok lisansüstü eğitim seviyesinde oldukları ve iş uygulamalarının etik çerçevede değerlendirilmesini benimseyenlerin ise daha çok ilköğretim düzeyinde eğitim seviyelerine sahip oldukları sonuçları elde edilmiştir. Araştırmada çalışanların görev süreleri ile iş etiğini değerlendirmeleri incelendiğinde etiğin kurumsallaşma düzeyini benimseyenler ile iş uygulamalarının etik çerçevede değerlendirilmesini benimseyenlerin 2-3 yıllık bir çalışma süresine sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum sağlık sektöründeki işgücü devrinden kaynaklanabilir. Başka bir araştırmada ise çalışma süresi ile etik iklim arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma hayatında iş etiği uygulamalarının yaygınlaştırılabilmesi için öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Etik, İş Etiği, Sağlık Sektörü, Etik Bilinç, Açıklık

Abstract
Business ethics are all ethical behaviors and standards that guide and guide business behavior and movements. The right and proper behaviors should be realized to prevent employees from harming each other and the workplace.The aim of the study is to evaluate the work ethics practices by health sector employees. There is no statistically significant difference between the dimensions of work ethics and the gender and marital status of the participants. There is a statistically significant difference between the institutionalization dimensions of ethics and the institutionalization dimension of the institutionalization dimension. When the relationship between the educational status of the participants and the sub-dimensions of ethics is examined, it is found that those who adopt the ethics of institutionalization are more at the post-graduate education level and those who adopt the ethical appraisal of the business practices have more education levels at primary level. In this study, it is concluded that those who adopt the institutionalization level of ethics and those who adopt the evaluation of business practices in the ethical framework have a 2-3 year working period. This situation may be caused by the labor force in the health sector. In another study, it was determined that there was a significant relationship between working time and ethical climate. In line with the information obtained within the scope of the research, suggestions have been made for the dissemination of business ethics practices in working life

Keywords
Ethics, Business Ethics, Health Sector, Ethic Consciousness, Openness
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasya@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri