• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


MESLEK SEÇİMİNDE AİLE DESTEĞİ VE KARİYER UYUM YETENEKLERİ İLİŞKİSİ: OLUMLU GELECEK BEKLENTİSİNİN ARACILIK ROLÜ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY SUPPORT IN THE CHOICE OF VOCATION AND CAREER ADAPTABILITY: THE MEDIATORY ROLE OF THE POSITIVE FUTURE EXPECTATION )

Yazar : Mehmet Ali TAŞ  Mehmet ÖZMEN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 736-761
351    562


Özet
Bireylerin geleceğini etkileyen birçok unsur bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de ailenin sağladığı maddi ve manevi destektir. Aile desteği bireylerde öz yeterliliği, özgüveni, iyimserliği, kariyer hedefi ve meslek seçimi gibi hayati önem taşıyan duygu ve davranışlarda kilit rol oynamaktadır. Bireylerin geleceğe ilişkin olumlu bakış açıları, onların arzu ettikleri meslekleri tanımlamaları ve bunun için gerekli kriterleri belirlemelerini sağlamaktadır. İşe ve çağın gereklerine uyum göstermelerinde rol oynamaktadır. Bu çalışma da meslek seçiminde ailenin sağladığı maddi ve manevi desteğin, bireylerin olumlu gelecek beklentileri ve kariyer uyum yetenekleri arasındaki ilişkiyi incelemek üzere yapılmıştır. Bu amaçla, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin İ.İ.B.F ve Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulunda eğitimine devam eden 507 dördüncü sınıf öğrencisi üzerinde anket yöntemiyle bir araştırma yapılmıştır. Veriler SPSS 22 ve Lisrel 8.80 paket programları kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda ise tüm değişkenler arasında anlamlı, olumlu ve yüksek düzeyde bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında meslek seçiminde ailenin desteği hem olumlu gelecek beklentisi hem de kariyer uyum yeteneklerini doğrudan etkilemektedir. Ayrıca olumlu gelecek beklentisi, kariyer uyum yeteneklerini doğrudan etkilediği tespit edilmiştir. Bu çalışmada asıl önemli bulgu ise aracılık rolüdür. Olumlu gelecek beklentisinin meslek seçiminde aile desteği ve kariyer uyum yetenekleri arasındaki ilişkide aracılık etkisi olduğu, ancak bu etkinin kısmi bir etki olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Aile Desteği, Olumlu Gelecek Beklentisi, Kariyer Uyum Yeteneği, Aracılık Etkisi

Abstract
There are many factors affecting the future of individuals. One of these is the financial and moral support provided by the family. Family support plays a key role in individuals' emotions and behaviors of vital importance, such as self-efficacy, self-confidence, optimism, career goal and career choice. The positive perspectives of individuals about the future enable them to define the professions they desire and determine the criteria for this. They play a role in adapting to the requirements of work and age. This study was carried out to investigate the relationship between the material and moral support provided by the family, the positive future expectations of the individuals and their career adaptability. For this purpose, a survey was carried out on 507 fourth grade students attending the faculty of economics and administrative sciences and Bucak Zeliha Tolunay Applied Technology and Management School of Burdur Mehmet Akif Ersoy University. Data were analyzed by using SPSS 22 and Lisrel 8.80 package programs. As a result of the analyzes, it was found that there was a significant, positive and high level relationship between all the variables. In addition, the family support in the choice of vocation directly affects both the positive future expectation and the career adaptability. It has also been found that positive future expectation directly affects career adaptabilities. The most important finding in this study is the mediating role. It was found that positive future expectation has a mediatory effect on the relationship between the family support in the choice of vocation and the career adaptability but that the effect is a partial one.

Keywords
Family Support, Positive Future Expectation, Career Adaptability, Mediating Effect
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri