• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TÜRKİYE'DE 2000-2018 YILLARI ARASINDA CAM TAVAN KAVRAMI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ VE YORUMLANMASI
(BETWEEN THE YEARS OF 2000-2018 İN TURKEY GLASS CEİLİNG WİTH INVESTİGATİON OF RELATED CONCEPTS AND INTERPRETATİON )

Yazar : Ercan YAVUZ  Alev UZUN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 697-718
192    473


Özet
Cam tavan kadınların örgütlerde üst düzey yönetici pozisyonlarına yükselmelerininin önündeki görünmez engeller olarak nitelendirilmektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde kadınların çalışma yaşamına daha fazla dahil olmaları, cam tavan kavramı ile ilgili araştırmaların yapılmasının gerekliliğinin bir göstergesidir ve bu bağlamda bu çalışmanın da önemini göstermektedir. Bu çalışmada nitel araştırmalara yönelik, veri toplama tekniği olan döküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem ile Türkçe literatürde cam tavan ile ilgili 2000 yılından 2018 yılına kadar yapılmış olan çalışmalar değerlendirilmiştir. Çalışmaya Ulakbim ve Dergipark sitelerinde taranan, cam tavan kavramı ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunan toplam 65 makale dahil edilmiştir. 2000 yılı ile 2003 yılları arasında yapılmış herhangi bir çalışmaya rastlanılamamıştır.Toplanan veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak değerlendirilmiş, ve cam tavan olgusunun neredeyse her sektörde var olduğu tespit edilmiştir. Çalışmalar genel olarak cam tavan engellerine sebep olan faktörleri belirlemeye, işgörenlerin cam tavan algılarını ölçmeye, örgütsel kavramlar ile cam tavan kavramı arasındaki ilişki ve etkiyi belirlemeye ve kadın çalışanlar ile erkek çalışanlar arasındaki tutum farklılıklarını tespit etmeye yönelik yapılmıştır. İncelenen çalışmaların büyük bir çoğunluğu kadın çalışanların yoğun olduğu sektörlerde yapılmıştır. Buna bağlı olarak işgören çoğunluğunu nitelik ve nicelik olarak kadınların oluşturmasına karşın şirketlerin yönetim kurulu üyesi gibi üst düzey yönetici pozisyonlarında temsil oranlarının çok düşük olduğu görülmektedir.Cam tavan kavramının çok az araştırılması da dikkat çekicidir ve yine bu durum da kavram hakkında araştırma yapmak isteyen araştırmacılara ışık olacak niteliktedir.

Anahtar Kelimeler
Cam Tavan, Toplumsal Cinsiyet, Kariyer Engelleri, Cinsiyet Ayrımcılığı, Kadın

Abstract
The glass ceiling is characterized as an invisible obstacles to women's rise to senior management positions in organizations. In the current period, it is the indication of the necessity of conducting research on the concept of glass ceiling because of women are more involved in working life and it is emerged the importance of this study in this context. In this study, document collection method which is a data collection technique is used for qualitative research. With this method, the studies conducted on glass ceiling in Turkish literature were evaluated from 2000 to 2018. A total of 65 articles were included in the study, which were directly or indirectly related to the concept of glass ceilings scanned at Ulakbim and Dergipark sites. No studies were conducted between 2000 and 2003. The collected data were evaluated by using the content analysis method and it was determined that the glass ceiling phenomenon existed in almost every sector. The studies general were carried out to determine the factors that cause glass roof barriers, to measure the glass ceiling perceptions of employees, to determine the relationship between the organizational cocepts and the glass ceiling concept and to determine the effect of the attitude between the female employees and male employees. The majority of the examined studies were conducted in the sectors where the female employees are concentrated. Accordingly, despite the fact that the majority of the employees are composed of women in terms of quality and quantity, the ratio of representation in senior management positions show that it is very low such as the members of the board of directors of the companies is very.It is noteworthy that the concept of glass ceiling is a little under investigation and this situation will be light for the researchers who want to do research about the concept.

Keywords
Glass Ceiling, Gender, Career Barriers, Gender Discrimination, Women
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri