• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU 3

  Çalışmalarınızı sadece dergipark üzerinden yüklemenizi önemle rica ederiz.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


TÜKETİCİLERİN KONUT TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİNİN AHP İLE ÖLÇÜLMESİ: GİRESUN İLİ ÖRNEĞİ
(MEASUREMENT OF THE FACTORS AFFECTING THE HOUSING PREFERENCE OF CONSUMERS BY AHP: A CASE OF GIRESUN PROVINCE )

Yazar : Salih MEMİŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 783-796
123    213


Özet
Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler ve artan rekabet koşulları sonucunda dünya büyük bir değişim içine girmiştir. Yaşanan gelişmelerin sonucunda bireylerin ihtiyaç ve beklentileri de değişmiştir. Bu bağlamda her sektörde olduğu gibi konut sektöründe de değişimler yaşanmıştır. Konut sektöründe yaşanan bu değişimler karşısında rekabet avantajı elde etmek isteyen inşaat işletmeleri için de müşteri ihtiyaç ve beklentilerini belirleyip bu doğrultuda ürün ve hizmetleri oluşturmaları önemli hale gelmiştir. Özellikle konut sektöründe rekabet ortamından sıyrılabilmenin yolu müşteri ihtiyaçlarının iyi bir şekilde anlaşılabilmesi ve müşteri odaklı stratejilerin benimsenmesinden geçmektedir. Her hane halkının aile yaşam döngüsünün bir aşamasında konut tercihi ile ilgili belli kararlar alması olasıdır. Hane halkı konut kararları aslında taşınma kararını ve yeni bir konut seçimini içermesine rağmen, bu kararların alınması süreci çok karmaşıktır. Zira değişken koşullar çok fazla sayıda farklı konut kararlarını ortaya çıkarabilir. Konut satın alınabilirliği, sadece ekonomik uygulanabilirlik açısından değerlendirilmemesi gereken karmaşık bir konudur. Yaşam kalitesini ve toplumun sürdürülebilirliğini arttırmak için konutun çevresel ve sosyal unsurları da dikkate alınması gerekir. Bu çalışmada, çeşitli ekonomik, çevresel ve sosyal kriterleri göz önünde bulundurularak konut tercihini etkileyen kriterlerin ağırlıklandırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla belirlenen kriterlerin ağırlıklandırılması AHP yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Yapılan AHP sonuçlarına göre en önemli ana kriterin “Konutun Konumu” olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan konut seçimi kriterlerlerine en az etkisi olan ana kriter ise “Konutun Çevresel Sürdürülebilirliği” olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Konut, Konut Pazarlaması, Konut Tercihi, AHP.

Abstract
As a result of technological developments in recent years and increasing competition conditions, the world has undergone a major change. The needs and expectations of individuals have changed as a result of the developments. In this context, housing sector has experienced changes as in every field. It has become important for the construction companies that want to gain competitive advantage against these changes in the housing sector by identifying customer needs and expectations and creating products and services accordingly. The way to stand out among the rivals especially in the housing industry is to understand customer demands well and to follow customer-oriented strategies. It is possible that each household will make certain decisions about housing preference at a stage of family life cycle. Although the housing decisions of the households actually involve the decision to move and the choice of a new house, the process of making these decisions is very complex. Because the variable conditions can reveal a large number of different housing decisions. Housing affordability is a complex issue that should not be evaluated only in terms of economic viability. In order to increase the quality of life and the sustainability of the society, the environmental and social aspects of the housing must also be taken into consideration. In this study, it is aimed to weight the criteria that affect housing preference by considering various economic, environmental and social criteria. For this purpose, weighted criteria were determined by using AHP method. According to the results of AHP, the most important main criterion is was “Location of the House“. On the other hand, the main criterion that has the least effect on housing selection criteria is was “Environmental Sustainability of Housing”.

Keywords
Housing, Housing Marketing, Housing Preference, AHP.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasya@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri