• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU 3

  Çalışmalarınızı sadece dergipark üzerinden yüklemenizi önemle rica ederiz.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


ELEKTRONİK MUHASEBE UYGULAMALARI KAPSAMINDA GELECEĞİN MUHASEBECİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON THE FUTURE ACCOUNTANTS IN THE SCOPE OF ELECTRONIC ACCOUNTING PRACTICES )

Yazar : Mahmut Sami ÖZTÜRK  Oğuzhan ÇARIKÇI  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 1007-1026
52    155


Özet
İşletmeler ve kamu kurumları, güncel işletme politikalarını baştan sona değiştirecek olan bir dijital dönüşüm ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bilgi teknolojilerindeki hızlı değişim ve gelişmeler muhasebe mesleğinin sürdürülmesinde aktif rol alan tüm paydaşları önemli ölçüde etkilemektedir. Geleceğin muhasebe meslek mensupları olarak değerlendirilebilecek olan öğrencilerin iyi bir eğitim ve öğretim süreci geçirmesi, mevcut elektronik dönüşüme (e-dönüşüm) ayak uydurmaları açısından kritik bir konudur. Bu çalışmanın amacı muhasebe meslek adayı olan öğrencilerin almış oldukları eğitimin elektronik muhasebe (e-muhasebe) açısından yeterlilik seviyelerinin belirlenmesi, e-muhasebenin faydaları ve e-muhasebenin geleceğinin araştırılmasıdır. Bu doğrultuda Akdeniz Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve meslek liselerinde eğitim gören lise, önlisans, lisans ve lisansüstü seviyesindeki toplam 1.133 öğrenciye anket çalışması yapılmıştır. Gerçekleştirilen anketlerin sonuçları istatistik analiz programları olan SPSS ve AMOS yardımı ile analiz edilmiştir. Uygulamada öncelikle tanımlayıcı istatistikler oluşturulmuş ardından açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmış ve son olarak hipotez testi için resgresyon analizi kullanılmıştır. Yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri neticesinde e-muhasebe ile ilgili eğitim, e-muhasebeye hazırlık ve gelecek algısı şeklinde üç boyutlu bir bakış açısı ortaya çıkarılmıştır. Sonuç olarak e-muhasebe ve teknolojik uygulamalar konusunda öğrencilerin daha çok bilgilendirilmesinin, bilinçlendirilmesinin ve yönlendirilmesinin gerektiği böylece öğrencilerin e-muhasebe hakkındaki geleceklerinin de olumlu olarak şekillendirilebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
E-Muhasebe, Muhasebe Öğrencileri, Muhasebe Eğitimi.

Abstract
Enterprises and public institutions face a digital transformation that will entirely change the current business policies. The rapid changes and developments in information technologies have a significant impact on all partners who play an active role in maintaining the accounting profession. In terms of keeping up with the current electronic transformation (e-transformation), it is a critical issue for students which can be considered as future professional accountants, to have a good education and training process. The aim of this study is to determine the sufficiency level of the education received by the students who are the candidates of accounting profession, in terms of e-accounting, and to investigate the benefits and future of electronic accounting (e-accounting). For this purpose, a questionnaire was conducted for 1.133 students who have been educated in high school, associate degree, undergraduate and graduate level in Akdeniz University, Pamukkale University, Mehmet Akif Ersoy University, Süleyman Demirel University, Isparta University of Applied Sciences and vocational high schools. The results of the surveys were analyzed with the help of SPSS and AMOS that are the statistical analysis programs. In the application, descriptive statistics were prepared firstly, then explanatory and predicative factor analyzes were done and resgression analysis was used for hypothesis testing. As a result of the explanatory and predicative factor analyses, a three-dimensional perspective has been revealed in the form of e-accounting education, preparation for e-accounting and perception of the future of e-accounting. As a result, it is thought that students should be informed and directed about e-accounting and technological applications so that their future about e-accounting can be positively shaped.

Keywords
E-Accounting, Accounting Students, Accounting Education.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasya@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri