• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


OECD ÜLKELERİNDE SAĞLIK HARCAMALARININ BELİRLEYİCİLERİ: PANEL VERİ ANALİZİ
(DETERMINANTS OF HEALTH EXPENDITURES IN THE OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS )

Yazar : Dilek ŞAHİN  Fatma TEMELLİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 946-961
449    16299


Özet
Kalkınmanın temel göstergelerinden biri olan sağlık harcamalarının ülke ekonomileri açısından önemi son derecede fazladır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ne olursa olsun çeşitli sağlık sorunları ile karşılaşılmakta ve sağlık harcamalarına daha fazla harcama yapılmaktadır. Sağlık harcamaları, sağlıkla ilgili tüm mal ve hizmetler için hem kamu hem de özel harcamaların toplamı olarak tanımlanmaktadır. Sağlık harcamalarının artması bireylerin yaşam süresini ve kalitesini olumlu yönden etkilemektedir. Temelde ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel faktörlerin sağlık harcamalarını artırdığı söylenebilir. Sağlık harcamalarındaki artış, bireylerin yaşam süresi ve beklentisini de arttırmakta ve böylece ekonomik büyümenin de gerçekleşmesine katkı sağlamaktadır. Sağlık harcamalarının, ülkelerin gelir ve refah düzeyi, işgücünün verimliliği ve beşeri sermaye faktörlerinin üzerinde doğrudan etkisi bulunmaktadır. Bu çalışmada, 18 OECD ülkesinde sağlık harcamalarının belirleyicileri panel veri yöntemi kullanılarak 2000-2015 dönemi itibariyle araştırılmaktadır. Bağımlı değişken olarak, kişi başına sağlık harcaması; bağımsız değişken olarak da kişi başına reel gelir, doğumda yaşam beklentisi, 65 yaş ve üstü nüfus, kaba doğum oranı ve nüfus artışı değişkeni kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, kişi başına sağlık harcamalarının sırasıyla kişi başına reel gelir, doğumda yaşam beklentisi, 65 yaş ve üstü nüfus ve kaba doğum oranı tarafından belirlendiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler
Sağlık Harcamaları, Sağlık Harcamalarının Belirleyicileri, OECD Ülkeleri, Panel Veri Analizi.

Abstract
Health expenditures, which is one of the main indicators of development, is extremely important for the country's economies. Regardless of the level of development of countries, various health problems are encountered and more spending on health expenditures is made. Health expenditures are defined as the sum of both public and private expenditures for all health-related goods and services. The increase in health expenditures positively affects the life expectancy and quality of individuals. Fundamentally, economic, technological, social and cultural factors can be said to increase health expenditures. The increase in health expenditures also increases the life expectancy and expectations of individuals and thus contributes to the realization of economic growth. Health expenditures have a direct impact on the income and welfare of countries, labor productivity and human capital factors. In this study, the determinants of health expenditures in 18 OECD countries are investigated by using panel data method in the period of 2000-2015.It was used health expenditure per capita as a dependent; real income per person, life expectancy at birth, 65 and over population, crude birth rate and population growth as independent variables.The results show that the per capita health expenditures are determined by real income per person, life expectancy at birth, 65 and over population and crude birth rate.

Keywords
Health Expenditures, Determinants of Health Expenditures, OECD Countries, Panel Data Analysis.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri