• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YARATICI YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF CREATIVE DRAMA METHOD ON CREATIVE WRITING SKILLS OF PRIMARY SCHOOL 4TH GRADE STUDENTS )

Yazar : Süleyman Erkam SULAK  Mehtap ERDOĞAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 1118-1139
134    273


Özet
Temel dil becerilerinden biri olan yazma, ilkokul birinci sınıftan itibaren öğrenciler için zor bir beceri olarak görülmektedir. Yazma becerisini öğrenciye hem sevdirmek hem de bu beceriyi öğrencinin zorlanmadan kullanabilmesi için farklı yöntem ve tekniklerden faydalanılmalıdır. Yaratıcı drama yöntemi öğrenciyi aktif hale getiren, eğlendirerek öğrenmeyi sağlayan, ders içi etkinliklerde kolayca uygulanabilen bir yöntemdir. Yaratıcı yazma becerisi de yaratıcı drama yöntemi gibi öğrencinin hayallerini ve düşüncelerini özgürce ortaya koyabilmesini sağlar. Bu yönüyle yaratıcı drama yöntemi, öğrencilerin yaratıcılığını ortaya çıkarmakta ve yaratıcı yazma becerilerine yardımcı olmaktadır. Bu araştırmanın amacı, yaratıcı drama yönteminin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerine etkisini incelemektedir. Yarı deneysel modelin uygulandığı bu çalışmayı 2017-2018 eğitim öğretim yılı Zonguldak ili Gökçebey ilçesinde bulunan Tefen İlkokulu ve Namazgah İlkokulu’nda öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu, 17’si deney grubu, 15’i kontrol grubu olmak üzere toplam 32 öğrenciden oluşmaktadır. Deney grubuna yaratıcı drama etkinlikleri ile yaratıcı hikâye yazma çalışmaları yapılırken, kontrol grubu müfredata uygun olarak eğitim öğretimine devam etmiştir. 6 haftalık yaratıcı drama etkinlikleri sonrasında deney ve kontrol gurubuna son test olarak hikâye yazdırılmıştır. Kırmızı (2008) tarafından geliştirilen “Yaratıcı Yazma İçin Değerlendirme Ölçütleri Formu (YİDÖF)” ile öğrencilerin yaratıcı yazma becerileri değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 20 paket programı ile aritmetik ortalama, frekans, yüzde, standart sapma hesaplanmış, Mann Whitney U, Wilcoxon Testi kullanılmıştır. Araştırmanın amaçları doğrultusunda, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin yaratıcı yazma becerileri incelendiğinde, sonuç olarak deney gurubu lehine anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür. Bu sonuç, yaratıcı drama yönteminin yaratıcı yazma becerisi üzerinde olumlu yönde bir etkisinin olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Yaratıcı drama yöntemi, Yaratıcı yazma becerisi, İlkokul

Abstract
Writing, which is one of the main language skills, is seen as a difficult skill for students from the first year of primary school.Different methods and techniques are used to make both the writing skill and the student able to this without difficulty. The creative drama method is a method that activates the student, facilitates learning by entertaining and is easily applied in the course activities. Creative writing skills like the creative drama method enable the student to freely express his imaginations and thoughts. In this respect, creative drama provides students with the ability to reveal creativity and develop drama activities and creative writing skills. This study examines the effect of creative drama method on creative writing skills of elementary school 4th grade students. This study which applied the semi experimental model is composed applied students who are studying in Tefen Primary school and Namazgah Primary School located in the district of Gökçebey in Zonguldak Province. This study consisted of 17 students in the experimental group in total 15 students. While drama activities and story writing practices were carried out in the experiment group, the control group continus to teach education. After 6 weeks of creative drama activities, the story was printed as a final test for the experimental and control group. “Criterion Form For Creative Writing (YİDÖF)” conducted by Kırmızı (2008) is evaluated students creative writing skills. Necessary statistical dotes such as arithmetic mean, frequency, face, standard deviation, Mann Whitney U, Wilcoxon Text were found with the SPSS 20program in the analysis of the data. When the pre-test and past-test scores of the experimental and control groups were examined, it was found that there was a significant difference in favor of the experimental group. İt can be said that creative drama method has positive effect on creative writing skills.

Keywords
Creative drama method, Creative writing skills, Primary school
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri