• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


BİR TOPLUM TEMELLİ TURİZM ÖRNEĞİ OLARAK SONSUZ ŞÜKRAN KÖYÜ
(SONSUZ SUKRAN VILLAGE AS AN EXAMPLE OF COMMUNITY-BASED TOURISM )

Yazar : Mehmet TUNCER    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 1027-1042
192    403


Özet
Farklı kültürel özelliklere sahip insanlar, kendi yaşadıkları çevre dışındaki kültürel yaşamlara ilgi duymaktadırlar. Bu farklı kültürleri tanıma isteği, insanların kendi çevrelerinden uzaklaşmalarına, yeni yerler keşfetmelerine ve bu keşif sırasında toplum temelli turizm faaliyetlerine katılmalarına yol açmaktadır. Toplum temelli turizm, yerel toplulukların ekonomik sosyal ve çevresel ihtiyaçlarını giderebilecek bir kavram olarak görülmektedir. Bu çalışmada, sanat ve kültür hareketinin merkezi olarak ortaya çıkan bir yerleşkenin, sürdürülebilir toplum temelli bir turizm merkezine dönüştürülebilme potansiyeli değerlendirilmiştir. Toplum temelli turizm kavramının kapsamının genişliği nedeniyle çeşitli nitel araştırma teknikleri bir araya getirilmiş ve karma bir yöntem uygulanmıştır. Karma yöntem, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi araştırma tekniklerinin bir kombinasyonu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Farklı kaynak ve zaman dilimlerinde veri kaynaklarının çeşitliliği ve verilerin toplanması, kullanılan yöntemin kontrol edilmesine ve doğrulanmasına izin vermektedir. Bu nedenle, araştırmada veri çeşitlemesi yaparak daha somut ve kapsamlı bulgulara ulaşılması amaçlanmaktadır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara bakıldığında, Sonsuz Şükran Köyü’nün bölgeye, sınırlı ekonomik katkıları olmasına rağmen sosyal, kültürel ve çevresel önemli katkıları olduğu görülmüştür. Araştırmanın bir başka sonucu ise, sanat ve kültür amaçlı başlatılan bir hareketin turizmin de etkisiyle sürdürülebilir yerel kalkınmanın bir parçası olma potansiyeli taşımasıdır.Bölgenin coğrafi ve iklim açısından yapısı, doğaya dayalı birçok turizm etkinliğinin bu bölgede gerçekleşmesine uygundur. Toplum temelli turizm bağlamında bölgede önerilebilecek faaliyetler sıralanmıştır

Anahtar Kelimeler
Sonsuz Şükran Köyü, Toplum Temelli Turizm, Sürdürülebilir Turizm,

Abstract
People with different cultural characteristics are interested in cultural life outside their own environment. The desire to recognize these different cultures leads people to move away from their environment, discover new places and participate in community-based tourism activities during this discovery. Community-based tourism is seen as a concept that can meet the economic social and environmental needs of local communities. In this study, the potential of transforming the center of art and culture movement into a sustainable community based tourism center was evaluated. Due to the wide scope of the concept of community-based tourism, various qualitative research techniques have been combined and a mixed method has been applied. The mixed method was realized by using a combination of research techniques such as observation, interview and document analysis. The variety of data sources and the acquisition of data in different people and timeframes allows the control and verification of the method used. Thus, it is aimed to reach more concrete and comprehensive findings in the study by making data variation. Considering the results obtained from this study, Although Sonsuz Sukran Village has limited economic contributions to the region, it has been observed that social, cultural and environmental contributions are important. Another result of the study is that a movement initiated for arts and culture has the potential to be a part of sustainable local development with the effect of tourism.The geographical and climatic structure of the region is suitable for the realization of many tourism activities based on nature in this region. Activities that can be suggested in the region in the context of community-based tourism are listed

Keywords
Sonsuz Şükran Village, Community Based Tourism, Sustainable Tourism,
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri