• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


YÜKSELEN EKONOMİLERDE İHRACAT-İTHALAT İLİŞKİSİ: BİR PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ
(EXPORTS-IMPORTS RELATIONSHIP IN EMERGING ECONOMIES: A PANEL CAUSALITY ANALYSIS )

Yazar : Sertaç HOPOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 24-56
422    411


Özet
Ekonomik olgunluğa erişerek gelecekte dünyanın önde gelen ekonomileri olmaları beklenen günümüzün gelişmekte olan ülkeleri “yükselen ekonomiler” olarak adlandırılmaktadır. Yükselen ekonomiler küresel pazar ile etkileşimi giderek artan, ekonomik serbestliğin güçlendiği ve hızlı büyüme gösteren ekonomilerdir. Gösterdikleri hızlı gelişme ile birlikte artan üretimleri ve tüketimleri yükselen ekonomilerin ihracat ekonomileri ve ithal piyasaları olarak önemini artırmaktadır. Diğer yandan, bu ülkelerin hala gelişmekte olması, üretimi sürdürmeleri için çeşitli sermaye mallarını ithal etmelerine ve dolayısıyla cari açık vermelerine neden olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, öncelikle yükselen ekonomilerde ihracatın ithalata bağımlı olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaçla 1967-2016 dönemi için onsekiz ülkeden oluşan bir panelde nedensellik analizi uygulanmıştır. Analizlerde Dumitrescu ve Hurlin (2012) ve Emirmahmutoglu ve Kose (2011) tarafından geliştirilen panel nedensellik testleri uygulanmıştır. Küreselleşmenin hızlandığı 1989-2016 dönemi için analiz Rusya ve Vietnam’ın eklendiği yirmi ülkeden oluşan bir panel için tekrarlanmıştır. Analiz sonuçları ihracat ve ithalat arasındaki nedenselliğin yönünün incelenen ülkelerde farklılık gösterdiği ve küreselleşmenin hızlandığı dönemde de incelenen değişkenler arasındaki ilişkinin bazı ülkelerde değiştiğine işaret etmektedir. Brezilya, Çin, Filipinler, Güney Afrika ve Türkiye için 1967-2016 döneminde ihracatın ithalata bağımlı olduğu, Bangladeş, Şili, Kolombiya, Hindistan, Meksika, Nijerya ve Tayland’da aynı dönemde ithalatın ihracata bağımlı olduğu, İran’da ise ihracat ve ithalatın karşılıklı bağımlılığı olduğu söylenilebilir. Diğer ülkelerde 1967-2016 döneminde herhangi bir nedensellik bulgusu yoktur.

Anahtar Kelimeler
Yükselen ekonomiler, İhracat, İthalat, Panel nedensellik

Abstract
Current developing countries which are expected to reach maturity and become leading economies of the future are called as “emerging economies”. Emerging economies are those economies which display increasing interaction with the global market, strengthening liberal economies and rapid growth. Increasing production and consumption in emerging economies due to rapid development also increases the importance of these countries as significant export economies and import markets. On the other hand, since such countries are still developing countries, they may rely on imports of capital goods for sustaining production, a situation that may consequently result in current account deficits. The primary aim of this study is to investigate whether exports depend on imports in emerging economies. In this respect, causality analysis is carried out in a panel consisting of eighteen emerging economies for the period 1967-2016. Panel causality tests developed by Dumitrescu and Hurlin (2012) and Emirmahmutoglu and Kose (2011) are used in the analyses. The analysis is repeated for the period 1989-2016, during which globalization was accelerating, for a new panel of twenty countries formed by adding Russia and Vietnam. The results of the analysis suggest that the direction of causality between exports and imports varies in the studied countries and that it changed in some countries in the period which globalization was accelerating. According to the results of the analysis, it can be inferred that exports depend on imports in Brazil, China, Philippines, South Africa and Turkey in the period 1967-2016, while imports depend on exports in Bangladesh, Chile, Colombia, India, Mexico, Nigeria and Thailand in the same period, and bidirectional causality between exports and imports in Iran. There is no evidence of any causality between exports and imports in the remaining of the panel.

Keywords
Emerging economies, Exports, Imports, Panel causality
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri