• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ÇALIŞAN ALGISINA GÖRE GEMİ PERFORMANSI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
(DEVELOPMENT OF SHIP PERFORMANCE SCALE ACCORDING TO EMPLOYEE PERCEPTION: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY )

Yazar : Murat YORULMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 1053-1065
197    346


Özet
Bu çalışmanın amacı, çalışan algısına göre gemi performansını ölçen, geçerliliği ve güvenilirliği istatistiksel olarak kanıtlanmış bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’da faaliyette bulunan 27 gemi işletmesinin doğrudan filo yönetiminde görevli toplam 215 çalışan oluşturmaktadır. Anket yöntemiyle veri toplanan bu çalışmada, literatürde ölçek geliştirmek için sıklıkla tercih edilen geçerlilik analizinde; kapsam geçerliliği için uzman paneli, yapısal geçerlilik için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri ve elde edilen boyutlar arasında yakınsak ve ayrışma geçerliliği analizleri, güvenilirliği tespit etmek için; test tekrar test de korelasyon analizi ve bağımlı örneklem t testi, madde analizinde madde toplam puan korelasyonu ve iç tutarlılık için de Cronbach Alfa katsayısı kullanılmıştır. Analizlerin sonucunda, sekiz maddelik, seyir ve yük performansı olarak adlandırılan iki boyutlu gemi performansı ölçeği elde edilmiştir. Analiz bulguları, istatistiksel açıdan gemi performansı ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir. Araştırma sonunda, ulusal ve uluslararası mal ticaretinde önemli yere sahip olan gemilerin performanslarının ölçülmesinde, sadece nicel göstergeler değil aynı zamanda nitel göstergelerin de kullanılabileceği vurgulanmıştır. Literatürde nicel göstergelere dayalı olarak gemilerin performanslarını ölçen birçok çalışma olmasına rağmen, çalışanların bakış açısına göre gemi performansının ölçülmeye çalışıldığı bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Dolayısıyla bu yönüyle çalışmanın özgün bir çalışma olduğu söylenebilir. Gemilerin performanslarını çalışanların algısına göre ölçen ve kolay uygulanabilen bir ölçüm aracının geliştirilmesi hem deniz işletmeciliği literatüründeki bir boşluğun doldurulması, hem de gemi işletmelerinin yöneticilerine alternatif yöntem sağlaması açısından oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler
Gemi Performansı, Gemi Yönetimi, Deniz İşletmeciliği.

Abstract
The aim of this study is to develop a scale that measures ship performance according to the employee perception and has a validity and reliability. The study group consisted of 215 employees working in the direct fleet management of 27 ship enterprises operating in Istanbul. In this study, which was collected data by survey method, in the validity analysis, which is often preferred for scale development in the literature; expert panel for scope validity, explanatory and confirmatory factor analyzes for structural validity and convergent and discriminant validity between the dimensions obtained, to determine reliability; Correlation analysis and dependent sample t-test were used for test-retest, Cronbach's alpha coefficient was used for item total score correlation and internal consistency. At the end of all analyzes, a two-dimensional ship performance scale named as eightitem, navigation and cargo performance was obtained. Analysis results show that the ship performance scale is a valid and reliable scale. At the end of the research, it was emphasized that not only quantitative indicators but also qualitative indicators could be used in themeasurement of the performance of the vessels that have an important place in national and international goods trade. Although there are many studies in the literature that measure the performance of ships based on quantitative indicators, no study has been found in which the ship performance is tried to be measured according to the employees' point of view. Therefore, it can be said that this study is an original study. The development of a measurement instrument that measures the performances of the vessels according to the employees' perceptions and which can be easily applied is very important in terms of filling a gap in the maritime management literature and providing alternatives method to the managers of the ship companies.

Keywords
Ship Performance, Ship Management, Maritime Management.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri