• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


RAMAZANOĞULLARI ÜÇOKLU MU İDİ?
(WERE THE RAMADANİDS AN ÜÇOK CLAN İN ORİGİN? )

Yazar : Arif SARI    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 507-515
218    437


Özet
Türkmenler hakkında malumat veren Selçuklu, Memlûk ve Osmanlı devri kayıtlarında onlar arasında kadim Oğuz boy adlarını koruyan birçok aşirete rastlanmaktadır. Bu kayıtlar, aşiret isimlerine istinâden Anadolu’daki Oğuz varlığının Üçok ve Bozok esasına göre tasnif edilmesi yönteminin benimsendiği araştırmaların da temel dayanağını oluşturmaktadır. Ramazanoğullarının Üçoklu, komşusu Dulkadirli Beyliğinin Bozoklu Türkmenler tarafından tesis edildiği iddiası ve neticede Oğuz boy ve aşiretlerinin birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış oldukları zannının ortaya çıkması da aynı yöntemin sonucudur. Oysaki XVI. yüzyıla ait nüfus ve vergi kayıtlarının mukayeseli incelenmesi, Anadolu’daki Oğuz aşiretlerinin adlarından hareketle Üçoklu ve Bozoklu sınıflandırmasına tabi tutulamayacak derecede hemhâl olduklarını ispatlamaktadır. Esasen bu durum Türkmenlerin Anadolu’yu yurt tutmaya başladıklarında artık zayıflamış olan Üçoklu ve Bozoklu ayrımının onların Moğol baskısı ile Kuzey Suriye’de toplandıklarında birbirleri arasına karışmalarının sonucudur. Oğuz boylarının aldıkları bu yeni hâl Kuzey Suriye’den Çukurova ve Maraş taraflarına iki kol şeklinde yayıldıkları, burada Ramazanoğulları ve Dulkadirli Beyliklerini kurduklarında bu beyliklerin ahalisi arasına da aynıyla taşınmıştır. Bu itibarla Ramazanlı ulusu Oğuzların hem Bozok hem de Üçok koluna mensup aşiretlerinin müşterek kurdukları bir konfederasyondur. Dahası Ramazanlı ulusu içerisinde de görülen pek çok aşiret aynı zamanda Halep, Şam, Tarsus, Danişmendli, Bozulus, Dulkadirli ve Yeni İl Türkmenleri gibi büyük konargöçer teşekküller arasında da bulunmaktadır. Bu çalışma, Ramazanoğlu Beyliği’nin insan unsurunu oluşturan Türkmenlerin, Oğuz boy mensubiyetinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Beyliğin kurucu hanedanı olmasa bile ahalisinin yalnızca Üçoklu aşiretlerden oluşmadığı, Ramazanlı ulusunun diğer Türk beyliklerinin halkını ve konargöçer teşekkülleri de oluşturan Türkmen aşiretlerinden mürekkep olduğu iddiası ispata çalışılacaktır

Anahtar Kelimeler
Üçok, Bozok, Oğuz, Türkmen, Boy, Aşiret, Ramazanoğulları

Abstract
In the records of Seljuk, Mameluke and Ottoman period, which provided information as regards the Turkmen, many tribes that still maintained the names of old Oghuz clans can be found. These records, referring to the names of the tribes, have formed the basis of the research in which the method that the existence of Oghuz in Anatolia should be classified based on the categories of Üçok and Bozok was adopted. The claim that Ramadanid principality was founded by Üçok Turkmen and that its neighboring Dulkadir principality was founded by Bozok Turkmen, and as a result, the emergence of the notion that Oghuz clans and tribes were clearly distinguished from each other were both the consequence of the same method. However, the comparative analysis of demographic and tax records of the 16th century proves that Oghuz tribes were so closely related to each other that they cannot be subject to any classification like Üçok or Bozok just by referring to their names. As a matter of fact, this situation is the result of the distinction between Üçok and Bozok, which indeed weakened when Turkmen settled in Anatolia, and interference of these tribes with each other when they gathered in Northern Syria because of Mongol oppression. This new composition of Oghuz tribes was carried to the Ramadanid and Dulkadir populations unchanged when they spread from Northern Syria to Cilicia (Çukurova) and Maraş regions in two main routes and founded the Ramadanid and Dulkadir Principalities. In this respect, the confederation of Ramadanid is a confederation which was jointly founded by both Bozok and Üçok tribes of Oghuz clans. Moreover, many tribes that could be seen in the confederation of Ramadanid were also found in big nomad groups such as Halep, Şam, Tarsus, Danişmendli, Bozulus, Dulkadirli and Yeni-il Turkmen. This study mainly aims to demonstrate that Turkmen, who actually formed the population of the Ramadanid confederation, belonged to Oghuz clans. Also, even though the founding dynasty of the principality was of Üçok origin, we will try to prove the claims that the population did not only include Üçok tribes and that the confederation of Ramadanid was composed of different Turkmen tribes that also formed the population of other Turkish principalities and nomadic tribal formations.

Keywords
Üçok, Bozok, Oghuz, Turkmen, Clan, Tribes, Ramadanid.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri