• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SÖZCÜK ÖĞRENME MOTİVASYON VE OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS' WORD LEARNING MOTIVATION AND READING COMPREHENSION LEVELS )

Yazar : Yasemin KUŞDEMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 962-979
203    404


Özet
İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin sözcük öğrenme motivasyonu ve okuduğunu anlama düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan bu araştırma ilişkisel tarama modeline göre desenlenmiştir. Araştırmanın evrenini, Kırıkkale il merkezindeki 35 ilkokuldaki 2594 dördüncü sınıf öğrencisi; örneklemini ise, basit tesadüfi yöntemle seçilen 350 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin sözcük öğrenmeye yönelik motivasyonlarını belirlemek için Sözcük Öğrenme Motivasyon Ölçeği; okuduğunu anlama düzeylerini tespit etmek için Okuduğunu Anlama Testi kullanılmıştır. Veriler, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Kasım ve Aralık ayında toplanmıştır. Araştırmanın amacı öğretmen ve öğrencilere açıklanmış, öğrenciler ders saatleri içinde sınıf ortamında veri toplama araçlarını cevaplamışlardır. Öğrenci cinsiyeti, sınıf öğretmeninin cinsiyeti ve sınıf mevcudu değişken olarak ele alınmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, kız öğrencilerin okuduğunu anlama puanları, erkek öğrencilere göre daha yüksektir. Öğrencilerin sözcük öğrenme motivasyonu ve okuduğunu anlama puanları arasında öğretmen cinsiyetine göre farklılık olduğu belirlenmiştir. Sınıf mevcudu 15’in altında olan sınıflardaki öğrencilerin sözcük öğrenme motivasyonları orta; bulunduğu sınıfın mevcudu 30’un üzerinde olan öğrencilerin sözcük öğrenme motivasyonları ise yüksektir. Sınıf öğretmeni erkek olan öğrencilerin sözcük öğrenme motivasyonu puanları, öğretmeni kadın olan öğrencilere göre daha yüksektir. İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve sözcük öğrenme motivasyonu puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Okuduğunu anlama, sözcük öğrenme, motivasyon

Abstract
This research carried out with the aim of realizing whether a relation between the primary school fourth graders’ vocabulary learning motivation and reading comprehension levels exist or not, has been designed according to relational survey model. The research population consists of 2594 fourth graders at 35 primary schools located in the central district of Kırıkkale province; and its sample consists of 350 students chosen with the method of simple random sampling. In order to determine the vocabulary learning motivation of the students participating in the research, Vocabulary Learning Motivation Scale and Reading Comprehension Test to detect their reading comprehension levels were used. Data were collected in the months of November and December of the academic year 2018-2019. The objective of the research was explained to the teacher and students, and students answered the data collection instruments in the classroom environment, within the course hours. Student’s gender, class teacher’s gender and classroom size were regarded as variable. In the light of findings obtained from the research, female students’ reading comprehension scores are higher than male students. It has been determined that the students’ scores for vocabulary learning motivation and for reading comprehension vary by teacher’s gender. Vocabulary learning motivation of the students in the classrooms with the size under 15 is medium; and vocabulary learning motivation of the students in the classrooms having a size above 30 is high. Vocabulary learning motivation scores of the students whose class teacher is male are higher than the ones whose teacher is female. There is not any statistically significant relation between the primary school fourth graders’ scores for vocabulary learning motivation and for reading comprehension levels.

Keywords
Reading comprehension, vocabulary, motivation
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri