• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUTFAK DEPARTMANINDA HAZIR GIDA KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
(A QUALITATIVE RESEARCH ON THE EVALUATION OF READY FOOD AND CONVENIENCE FOOD USE IN THE KITCHEN DEPARTMENT )

Yazar : Alper KURNAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 1178-1193
473    828


Özet
Turizmin önemli paydaşlarından biri olan konaklama işletmelerinin sayısı her geçen gün artmaktadır. Buna paralel olarak mutfak departmanlarının sayısı da artmaktadır. Bu departmanda kullanılan ürünlere olan ihtiyacın niceliği ve niteliği önemli olmakla birlikte insanlar tarafından titizlikle takip edilen bir konu haline gelmiştir. Güvenilir ürüne olan ihtiyaç, insanların sağlıklı ve hijyenik ürün ve hizmetleri talep etmesi, ürün sayısının ve çeşidinin sürekli artmasına zemin hazırlamıştır. Bu işletmelere ürün sağlayan tedarikçiler de bu durumun farkına vararak ürün yelpazelerini sürekli genişletmektedirler. Bu bağlamda hem işletmeler açısından hem de tüketiciler açısından önemli bir konu olan hazır gıda kullanımı önemli bir araştırma konusu olarak bu araştırmada ele alınmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Marmaris destinasyonunda yer alan konaklama işletmeleri mutfak departmanları yöneticilerinin hazır gıda kullanımı tercihleri ile ilgili düşüncülerinin ortaya konmasıdır. Ayrıca hazır gıda ürünlerini tercih etme sebeplerinin belirlenmesi ve hazır gıda ürünleri hakkında şeflerin düşüncelerinin tespiti çalışmanın alt amaçlarını oluşturmaktadır. Nitel araştırma yönteminin uygulandığı çalışmada, verilerin elde edilmesinde yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmıştır. Çalışma sonucunda Marmaris destinasyonunda yer alan konaklama işletmeleri mutfak departmanları yöneticilerinin hazır gıda kullanma sebepleri olarak zaman tasarrufu sağlaması, personel sayısından kar edilmesi, kalifiye personelin olmaması ya da istenilen özellikte personele ulaşılamaması, ekonomik sebepler, hazır gıdaların pratik olması, raf ömrünün uzun olması, ürün çeşitliliği sunması ve standart üretime imkan sağlaması tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları doğrultusunda ilgili çevrelere birtakım önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Hazır Gıda Kullanımı, Mutfak Yöneticileri, Marmaris

Abstract
The number of accommodation establishments, which is one of the important stakeholders of tourism, is increasing day by day. In parallel, the number of kitchen departments is increasing. Although the quantity and quality of the products used in this department is important, it has become a subject that has been meticulously followed by people. The need for reliable products, people demanding healthy and hygienic products and services, has prepared the ground for a continuous increase in the number and number of products. Suppliers who provide products to these enterprises are also aware of this situation and expand their product range continuously. In this context, ready-to-use food, which is an important issue for both businesses and consumers, is considered as an important research subject in this research.The purpose of this study is to reveal the opinions of the managers of the kitchen departments in the Marmaris destination about the preferences of the food management. In addition, determining the reasons of preference for ready-to-use food products and determining the opinions of the chefs about prepared food and convenience food products constitute the sub-objectives of the study. In this study, where qualitative research method was applied, semi-structured interview technique was applied to obtain the data. As a result of the study, it is expected that the kitchen managers in Marmaris will save time as the reasons of ready-to-use food, profit from the number of personnel, lack of qualified personnel or not be able to reach qualified personnel, economic reasons, practical use of prepared foods, long shelf life, offering a variety of products and standard production facilities. As a result of the research, some suggestions were made to the related fields.

Keywords
Use in Prepared Food and Convenience Food, Kitchen Managers, Marmaris
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri