• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN ENDEKS GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST ÖRNEĞİ
(THE EFFECT OF MACRO ECONOMIC INDICATORS ON INDEX REVENUES: BIST EXAMPLE )

Yazar : Savaş DURMUŞ  Tuncer YILMAZ Dilek ŞAHİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 870-886
331    629


Özet
Sermaye piyasası ile para piyasası, bir ülke ekonomisinde reel kesim ile finans kesimini oluşturan önemli finansal piyasalardır. Bu piyasalar fon arz ve talebinin karşılaştığı, tahvil, hisse senedi, döviz, altın, mevduat sertifikası, finansman bonosu gibi finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalardır. Finansal piyasalarda fon transferi tasarruf fazlası olan ekonomik birimlerden tasarruf açığı olan ekonomik birimlere doğru gerçekleşmektedir. Böylece finansal sistem sayesinde piyasalarda fırsatları değerlendirmek isteyenlere fon transferi sağlar, çeşitlendirilmiş bir portföy sayesinde risk transferi ve paylaşıma olanak sağlar, finansal varlıklara likidite özelliği kazandırır ve son olarak ihtiyaç duyulan fonun temin edilmesi için arama ve bilgi edinme maliyetini azaltmış olur. Bu sayede ülke ekonomisinin sürekli ve dengeli bir şekilde gelişmesi için tasarrufların reel ekonomiye kanalize edilmiş olur. Bu çalışmada, Borsa İstanbul (BİST)’da yer alan BİST Banka (XBANK) ve BİST Mali (XUMAL) endekslerinin getirileri ile bazı makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada makro ekonomik değişkenler olarak bankalarca uygulanan ortalama mevduat faiz oranı, dolar kuru, euro kuru, enflasyon oranı ve altın fiyatları yer almaktadır. Veri seti 2006:05-2018:10 dönemine ait aylık verilerden oluşmaktadır. Endeks getirileri ile makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi incelerken VAR (Vector Autoregressive) analizinden yaralanılmıştır. Çalışmada elde dilen sonuçlara göre, bağımsız değişken olarak alınan makro ekonomik değişkenlerin bağımlı değişken olan endeks getirilerini açıklama oranları ile pozitif ve negatif etkileme dönemleri genel olarak aynı olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
BİST, Getiri, Makro Ekonomik Göstergeler, VAR Analizi

Abstract
Capital market and money market are the important financial markets that constitute the real sector and finance segment in a country's economy. These markets are markets in which financial assets such as bonds, stocks, foreign exchange, gold, deposit certificates, financing bonds are traded and sold. The transfer of funds in financial markets takes place from the economic units which have savings savings to the economic units with savings deficit. It allows the transfer of funds to those who want to seize opportunities in the market thanks to the financial system, thanks to a diversified portfolio allows risk transfer and sharing, provides liquidity feature on financial assets and would also cut down the search and cost information to provide the funds needed finally needs. In this way, savings are channeled to the real economy in order to ensure a continuous and balanced development of the country's economy. In this study, the relationship between BIST Bank (XBANK) and BIST Financial (XUMAL) indices in Borsa Istanbul (BIST) and some macroeconomic variables were investigated. In the research average deposit interest rate, dollar rate, euro rate, inflation rate and gold prices applied by banks as macroeconomic variables included. The data set consists of the monthly data for the period of 2006: 05 and 2018: 10. While analyzing the relationship between index returns and macroeconomic variables, VAR (Vector Autoregressive) analysis was used. According to the results obtained in the study, it is observed that the macro economic variables taken as independent variables are generally the same as the negative and negative impact periods.

Keywords
BIST, Return, Macro Economic Indicators, VAR Analysis
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri