• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU 3

  Çalışmalarınızı sadece dergipark üzerinden yüklemenizi önemle rica ederiz.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


SOSYAL AĞLARDA SİBER MAĞDURİYET DENEYİMLERİ VE SOSYAL KAYGI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON RELATİONSHİP BETWEEN CYBER VİCTİMİZATİON EXPERİENCE ON SOCİAL NETWORKS AND SOCİAL ANXİETY )

Yazar : Mehmet Erhan SUMMAK    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 851-869
63    202


Özet
Son yıllarda ciddi şekilde gelişme gösteren yeni medya araçları günümüz toplumlarının küreselleşme sürecindeki itici gücü haline gelmiştir. Haber siteleri, bloglar, sosyal paylaşım ağları gibi birçok yeni iletişim ortamı “yeni medya” olarak isimlendirilmektedir. Araştırmamızın da temel konusunu teşkil eden sosyal paylaşım ağları, bireylerarası, kültürlerarası ve toplumlararası iletişim ve etkileşimi geleneksel medyaya oranla daha üst seviyeye taşımış ve aynı zamanda daha karmaşık hale getirmiştir. Sosyal ağlar, insanlar arasında gerçekleşen yüz-yüze iletişimin ortaya çıkarttığı etkinin benzerini sanal ortamda da ortaya çıkartabilmektedir. Karşılıklı etkileşime olanak sağlayan sosyal ağlar aracılığıyla sunulan olanaklar bir gruba ait olma hissini verebilmektedir. Bu ağlarda yüzünü görmedikleri insanlarla dertleşmek bazı kişilere daha kolay geldiği için derin ilişkiler içerisine girebilmektedir. Bu sanal mecralar, günlük yaşamı içerisinde kolay iletişim kuramayan bireylere bir çok kişiyle tanışma ve iletişim kurma imkanı sağlamaktadır. Ayrıca kendini ifade etmekte güçlük çeken, utangaç veya kendisine yeteri kadar güveni olmayan kişiler bile sanal ortamın verdiği rahatlıkla hayallerindeki kişi gibi davranabilmektedirler. Sosyal ağların sosyal ve ekonomik açıdan birçok faydasının olduğu tartışılmazdır. Fakat bunun yanında bu yeni mecranın ilkesiz, sınırsız ve özensiz bir şeklide kullanılması bazı istenmeyen durumların da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kullanıcılar sosyal ağlarda yaşadıkları bazı deneyimler sonucunda psikolojik olarak bundan ciddi zararlar görmüş ve mağdur duruma düşmüşlerdir. Yaşanan bu mağduriyet kişilerin kaygı düzeylerini olumsuz yönde etkilemiş ve sosyal ilişkilerinde güvene dayalı problemler yaşamaya başlamışlardır. Konunun yukarda ifade edilen öneminden dolayı, sosyal ağlarda yaşanan siber mağduriyet deneyimleri ve sosyal kaygı ilişkisini belirleme amacı taşıyan bir araştırma yapılmıştır. Araştırma betimsel araştırma türünde ve ilişkisel tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bu yöntem içerisinde birincil verileri elde etme aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anketler anketörler aracılığıyla yüz yüze uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini Selçuk Üniversitesinde 2017-2018 eğitim- öğretim yılında okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Bu evren içerisinden araştırmacıların zaman ve maliyet kısıtları dikkate alınarak tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış ve 500 örnek belirlenmiştir. Verilerin analizinde SPSS 20 istatistik programı kullanılmıştır. Cevaplayanların frekans dağılımları, demografik özellikleri incelenmiş, güvenilirlik testleri ve regresyon analizleri yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Ağlar, Siber Mağduriyet, Üniversite Öğrencileri, Sosyal Kaygı.

Abstract
New media tools that have developed in recent years have become the main force accelerating the globalization process of today's society. Many new media such as news sites, blogs, and social networking sites are called “new media”. Social networks that constitute the main topic of our research have brought inter-personal, intercultural and inter-communal communication and interaction to a higher level and made them more complicated. Social networks may also produce effects that also appear in face-to-face communication occurring among people in a virtual environment. The possibilities offered through social networks that allow mutual interaction can give a feeling of belonging to a group. Some people may establish deep mutual relationships since they find it easier to have conversation with people who do not see their faces in these networks. These virtual environments allow individuals who cannot communicate easily in daily life to meet and communicate with many people. In addition, even people who have difficulty in expressing themselves and who are shy and unconfident can easily behave like a human in their imagine because of convenience virtual environment. It is beyond dispute that social networks have many social and economic benefits. However, the use of this new environment in an unprincipled, unlimited and inattentive way has also created some adverse conditions. Some users have suffered serious psychological damage and become victims as a result of some experiences on social networks,. This victimization has adversely affected people's anxiety levels and people have started to experience problems in their social relations based on trust. Because of the above mentioned significance of the subject, a research was carried out aiming at determining the relationship between cyber victimization experiences on social networks and social anxiety. The research was conducted in the form of descriptive research and relational screening model. In this method, survey technique was used as the primary means of obtaining data. Students of Selcuk University in the academic year of 2017-2018 constituted the population of the research. Convenience sampling method, one of the non-random sampling methods, was used within this population due to the time and cost constraints of the researchers and 500 samples were determined. SPSS 20 statistical program was used in the analysis of the data. Frequency distributions and demographic characteristics of respondents were examined; reliability tests and regression analysis were conducted.

Keywords
Social Networks, Cyber Victimization, University Students, Social Anxiety.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasya@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri