• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


İSMET ŞİRVANî’NİN TUHFE-İ ARÛZİYYE-İ ŞİRVÂNİYYE ADLI MANZUM SÖZLÜĞÜ
(ISMET SIRVANI’S POETIC DICTIONARY: TUHFE-İ ARUZİYYE-İ SİRVANİYYE )

Yazar : Mustafa ARSLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 1254-1278
143    304


Özet
Yaptığımız bu çalışma, İsmet Şirvanî tarafından (1222/1807) tarihinde telif edilen Tuhfe-i Aruziyye-i Şirvaniyye adlı Farsça-Türkçe manzum sözlük üzerinedir. Tarafımızdan tespit edilen bu sözlük üzerine, bu güne kadar her hangi bir çalışma yapılmamıştır. Eserin eldeki nüshası eski harfli yazma olduğundan çevriyazısı yapılmıştır. Eser, iki dilli (Farsça-Türkçe) bir sözlük olmasından dolayı aranılan kelimelere kolaylıkla ulaşılabilmesi amacıyla dizini hazırlanmıştır. Eser manzum sözlük geleneği çerçevesinde bir incelemeye tabi tutulmuş ve hacimli manzum sözlüklerin hemen bütün özelliklerini taşıdığı görülmüştür. Eser, manzum bir mukaddime, beş kıt’a ve kısa bir hatime şeklinde düzenlemiştir. Eserin asıl bölümünü oluşturan sözlük; kısmı kıtalardan oluşmaktadır. Bu kıtalar, sözlük içerisinde şiirleri göstermek amacıyla “bölük parça” anlamında kullanılmıştır. Kıt’aların başındaki iki beyitte şair, kullandığı aruz bahri ve veznine ait bilgilere yer vermiştir. Bu beyitlerde şiirin vezni ile birlikte nasihat, şairin şiiri ile övünmesi ve sevgilinin güzelliği gibi konulara da değinilmiştir. Manzum sözlükler, kelime öğretiminin yanı sıra aruz bilgisi vermeyi amaçlamaktadır. Toplam 91 beyitten oluşan eserin içerisinde, yaklaşık 360 Farsça kelimeye Türkçe karşılık verilmiştir. Eserin, manzum olarak düzenlenmesi, seçilen kelimelerin basit ve günlük dilden alınmış olması gibi özellikler eğitime yeni başlayan çocuklara Farsça öğretmek için yazıldığını göstermektedir. Eserin ilk defa bu makale ile tanıtılarak metninin ortaya konması, manzum sözlükler üzerine yapılacak yeni çalışmalara katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler
Tuhfe-i Arûziyye-i Şirvâniyye, İsmet Şirvânî, manzum sözlük, Farsça-Türkçe.

Abstract
Tuhfe-i Arûziyye-i Sirvâniyye named that study is on Persian-Turkish poetic dictionary which was written by Ismet Sirvani in (1222/1807). No research has been done on this dictionary determined by us so far. Transcriptions were made because a copy of the manuscript is an old handwritten copy. Because the work is a bilingual (Persian-Turkish) dictionary, indexed for easy access to searched words. The work has been subjected to an examination within the framework of the poetic dictionary tradition and it has been seen that there are almost all the features of the classic poetic dictionaries. The work was arranged in a verse introduction, five quatrains, and a short epilog. The vocabulary part which consists of quatrains, is one of the main parts of the work. The quatrains in order to show poems at dictionary used in the meaning of part division. Poet gave information about aruz prosody in two couplets at the beginning of the quatrain. It was mentioned aruz prosody of the poem, advice, boasting of the poet with his poets and the beauty of her lover's beauty. This situation shows that poetic dictionaries are designed to provide vocabulary knowledge as well as vocabulary teaching. Approximately 360 Persian words were given in Turkish at the work which consists of 91 couplets. The features such as the composition of the work as a verse, selected words from a simple and everyday language, show that it was written to teach Persian to the Persian beginner children. Introducing the text for the first time with this article will contribute to new studies on poetic dictionaries.

Keywords
Key Words: Tuhfe-i Arûziyye-i Sirvâniyye, İsmet Sirvani, Poetic dictionary, Persian-Turkish.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri