• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ERMENİSTAN’DA NASRETTİN HOCA ALGISI VE AÇIKLAMALI KAYNAKÇA
(HOCA PERCEPTION AND EXPLAINED SOURCES IN ARMENIA )

Yazar : Kürşat ÖNCÜL  Güzin ÇAYKIRAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 1169-1177
315    536


Özet
Halkbilimi çalışmalarında yurt dışındaki kaynaklara erişim kültürler arası çalışmaların, ilişkilerin durumunu ortaya çıkarmak için en önemli argümanlardan biridir. Türkiye’nin tarihsel unsurlara bağlı olarak kültür havzasındaki ülkelerle olan ilişkisi Türk kültürünün çeşitli boyutlarıyla bu ülkelerde yaşamasına imkân tanımıştır. Buna karşın Ermenistan ile olan sosyal ve siyasal ilişkiler son yüzyılda ortaya çıkan politik etkenler nedeniyle sınırlanınca bu coğrafyada Türk kültürünün etkisinin hangi boyutta olduğunu öğrenmek oldukça zorlaşmıştır. Türkiye ile siyasal ilişkileri bir anlamda Sevr anlaşmasının reddine kadar götürülebilecek olan bir tarihsel dinamiğe sahip olan Ermeni diasporasına karşı Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasal mücadelesinin yansı sıra gerçekleştirmesi gereken bir diğer öğe de sosyal anlamdaki ilişkiler ağıdır. Bu mücadelede en temel görevlerden biri de Kültür Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı gibi kurumlara düşmekte ve özellikle bu alanda farklı çalışmaların yapılmasını desteklemelidir. Ancak bu konuda özellikle Ermeni diline hakim sosyal bilimcilerin sayısının yok mahiyetinde olması bu yönde çalışmaların sınırlı olması sonucunu doğurmuştur. Konuya ilişkin çalışmaların akademisyenlerce yapılamaması ise ülke yöneticilerinin Ermenistan konusunda sadece dış işleri bakanlığı gibi dış siyasetle ilgili merkezlerce yürütülmesine zemin hazırlamıştır. Bu çalışma sosyal bilimlerde ve halkbilimi özelinde belirtilen hususlar nedeniyle Nasreddin Hoca fıkra tipinin Ermenistan’daki etkisini göstermek amacıyla elde edilen çeşitli kaynaklardan hareketle konuyu aydınlatmaya ve ilgililere çeşitli kaynakları tanıtmaya yönelik olarak hazırlanmıştır

Anahtar Kelimeler
Nasreddin Hoca, Ermenistan’da Hoca Nasreddin, Ermenistan’da Nasreddin Hoca

Abstract
Access to resources abroad in folklore studies is one of the most important arguments to reveal the status of intercultural studies and relations. Turkey's cultural relations with countries in the basin due to historical factors allow various aspects of Turkish culture has to live in this country. On the other hand, when the social and political relations with Armenia have been limited due to the political factors that have emerged in the last century, it has become very difficult to find out the extent of the influence of Turkish culture in this geography. Turkey with political relations and relations in the social sense Another item which is a historical dynamics with which the Republic of Turkey against the Armenian Diaspora should perform well reflected in the political struggle can be traced back to the rejection of a sense of Sevres treaty network. One of the most fundamental tasks in this struggle falls into institutions such as the Ministry of Culture and the Ministry of Foreign Affairs, and should support different studies, especially in this area. However, the fact that the number of social scientists who have mastered the Armenian language in this subject is limited has resulted in limited studies in this direction. The fact that the studies related to the subject could not be done by academicians provided a basis for the conduct of the country managers on the foreign policy centers such as foreign affairs ministry. This study was prepared in order to illuminate the subject and to introduce various sources to the related persons in order to show the effect of Nasreddin Hodja type in Armenia.

Keywords
Nasreddin Hodja, Hodja Nasreddin in Armenia, Nasreddin Hoca in Armenia
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri