• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TÜRK SENDİKACILIĞI ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA; ANAYASA İLE GELEN ANAYASA İLE GİDER
(A COMPARISON ON TURKISH UNIONISM; WHAT COMES WITH THE CONSTITUTION GOES WITH THE CONSTITUTION )

Yazar : Gökçe CEREV  Bora YENİHAN Doğa BAŞAR SARIİPEK  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 161-186
579    557


Özet
Türk sendikal yaşamı batılı ülkelerle kıyaslandığında görece geç bir dönemde başlamıştır. Bu durumda ülkenin kültürel, toplumsal ve sosyo-ekonomik yapısı kadar siyasi iradelerinde konuya yaklaşımı belirleyici rol oynamıştır. Türk sendikal yaşamı için en dikkat çekici nokta, kazanılan hakların işçi sınıfının mücadelesi veya toplumsal hareketler sonucunda değil, siyasi iradelerin kararları ile gerçekleşmiş olmasıdır. Herhangi bir baskı unsuru olmadan ve kanunlarla tanınan sendikal haklar hemen hemen her dönem değişen siyasi anlayışla birlikte değişme göstermiş, kimi zaman genişletilmiş ve kimi zaman da kısıtlanmıştır. Bu durumu irdelemek için başta 1961 ve 1982 yıllarında kabul edilenler olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarına dayanarak çıkarılan ve Türk sendikal yaşamını düzenleyen kanunlar karşılaştırılarak incelenmiştir. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda sendikal yaşam için vazgeçilmez olan örgütlenme, toplu pazarlık ve grev haklarının 1961 T.C. Anayasası ile geniş ve özgürlükçü bir yaklaşımla ele alındığı, ancak 1982 T.C. Anayasası ile bu hakların kullanımında bir gerileme ve kısıtlama yaşandığı görülmüştür. Günümüzde de her ne kadar görece yeni ve çağın gereklerine uygun kanunlarla bu durum düzeltilmeye çalışılsa da sendikal özgürlük ve sendikal hakların kullanımı konusunda ciddi eleştiri ve eksiklerin olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türkiye, Anayasa, Sendika, Sendikal Haklar

Abstract
When compared to western countries, the Turkish trade union life started in a relatively late period. In this case, the cultural, social and socio-economic structure of the country played a decisive role as well as the approach of its political will to the subject. The most striking point for the Turkish trade union life is that the rights gained were realized not through the struggle of the working class or social movements but through the decisions of the political will. Trade union rights, which were given by the law and without any pressure elements, have changed with the changing political understanding of almost every period; they were sometimes extended and sometimes restricted. In order to address this situation, including in particular those adopted in 1961 and 1982 issued on the basis of the Constitution of the Republic of Turkey and the laws that regulate the trade union life of Turkey were examined by comparing. As a result of the comparisons, it was seen that organization, collective bargaining and strike rights, which are indispensable for union life, were dealt with a broad and libertarian approach with the 1961 T.R. Constitution, but with the Constitution of 1982, there was a decline in the use of these rights. Although it has been tried to be corrected by the laws, which are relatively new and appropriate to the requirements of the era, it has been concluded that there are serious criticisms and deficiencies regarding trade union freedom and the use of trade union rights.

Keywords
: Turkey, the Constitution, the Trade Unions, Trade Union Rights
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri