• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


CODAS VE ENTROPİ YÖNTEMLERİ İLE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ DÜZEY 1 BÖLGELERİNE GÖRE İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE RENEWABLE ENERGY SOURCES BY CODAS AND ENTROPI METHODS ACCORDING TO LEVEL 1 REGIONS )

Yazar : Talip ARSU  Ejder AYÇİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 425 - 447
240    297


Özet
Dünya’daki enerji üretimi ağırlıklı olarak fosil kaynaklı yakıtlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Fakat fosil kaynaklı yakıtlar doğada sınırsız olarak bulunmamasının yanı sıra ekolojik doğal dengeyi de olumsuz yönde etkilemektedir. Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) ise fosil yakıtlardan elde edilen enerjiye göre hem ekolojik hem de ekonomik anlamda büyük kazanımlar sağlamaktadır. Bu kazanımların farkına varan ülkeler enerji politikalarında YEK’lere daha fazla önem vermektedir. Türkiye gibi YEK’lere elverişli kaynaklara sahip ve gelişmekte olan ülkeler yenilenebilir enerjinin geleceğinde söz sahibi olmaya adaydırlar. Bu açıdan Türkiye gibi ülkelerin YEK performanslarına göre değerlendirmek gelecek için yararlı bilgiler sağlayacaktır. Fakat bu değerlendirmeyi yaparken Türkiye’yi bir bütün olarak ele almak yerine birbirinden farklı YEK potansiyellerine sahip bölgeler olarak ele almak daha yerinde olacaktır. Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı Türkiye’deki Düzey 1 bölgelerinin YEK performanslarına göre değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu amaçla Düzey 1 bölgeleri Entropi ve CODAS yöntemleri bütünleşik olarak kullanılarak incelenmiştir. Entropi yöntemi ile elde edilen sonuçlara göre en önemli kriterler sırasıyla, güneş enerjisi kurulu gücü/toplam kurulu güç, rüzgar enerjisi kurulu güç ve güneş enerjisi kurulu güç kriterleri olarak belirlenmiştir. CODAS yöntemi sonuçlarına göre, sırasıyla TR5- Batı Anadolu, TR3- Ege ve TR7-Orta Anadolu bölgeleri ilk üç sırada yer alırken, TRA- Kuzeydoğu Anadolu, TR1- İstanbul ve TR4- Doğu Marmara bölgeleri son üç sırada yer almıştır.

Anahtar Kelimeler
CODAS, Entropi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Abstract
Energy production in the world is mainly carried out by using fossil fuels.nHowever, fossil fuels are not found in nature without limitation, but they also affect ecological natural balance negatively. Renewable Energy Sources (RES) provide great gains both ecologically and economically according to the energy obtained from fossil fuels. The countries that realize these gains give more importance to YEKs in their energy policies. Possess sufficient resources to developing countries such as Turkey are candidates niece to have a say in the future of renewable energy. In this respect, according to assess the RES performance of countries such as Turkey will provide useful information for the future. But while this assessment, Turkey rather than take it as a whole, to address the region have different potential RES from each other would be more appropriate. From this point of view, the aim of this study level 1 regions in Turkey was determined to be evaluated according to their performance RES. For this purpose, level 1 regions were investigated by using integrated Entropy and CODAS methods. According to the results of the Entropy method, it is concluded that the most important criteria are Solar Energy Installed Capacity/Total Installed Capacity, Wind Energy Installed Capacity and Solar Energy Installed Capacity As a result of CODAS method, TR5- Batı Anadolu, TR3- Ege and TR7- Orta Anadolu regions ranked first three respectively, while TRA- Kuzeydoğu Anadolu, TR1- İstanbul and TR4- Doğu Marmara regions were ranked in the top three.

Keywords
CODAS, Entropy, Renewable Energy Source
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri