• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ÇOCUKLU AİLELERİN TATİL YERİ SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: SİVAS İLİ ŞEHİR MERKEZİNDE BİR UYGULAMA
(INVESTIGATION OF THE FACTORS AFFECTED ON THE SELECTION OF HOLIDAY LOCATION OF CHILDREN'S PARENTS: AN APPLICATION IN THE CITY CENTER OF SIVAS )

Yazar : İbrahim YEMEZ  Şükran KARACA  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 201-225
594    588


Özet
Turizm endüstrisi, dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinin birçoğu için büyük ekonomik ve istihdam avantajları sağlamaktadır. Aileler ise turizm endüstrisi için geniş ve büyüyen bir pazarı temsil etmektedir. Ailelerin satın alma kararlarının özellikle turizm ve seyahat endüstrisinde giderek daha önemli hale gelmesi, ürün ve hizmetlerin ailelerin gereksinimlerine uygun hale getirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı 0-12 yaş grubu çocuk sahibi ailelerin tatil yapacakları konaklama yerini seçmelerinde etkili olan faktörleri belirlemek ve bu faktörlerin demografik değişkenlere göre karşılaştırmasını yapmaktır. Bu amaçla Sivas ili şehir merkezinde yaşayan, kolayda örnekleme yoluyla belirlenmiş 291 kişi ile yüz yüze anket tekniği ile veriler toplanmıştır. Çalışmada elde edilen verilere ilk olarak Açıklayıcı Faktör Analizi uygulanmış ve 35 maddeden oluşan 6 faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu faktörler Çocuk Ekstraları, Güvenlik‚ Çocuk Aktiviteleri‚ İşletmenin Konumu‚ Restoran Hizmetleri ve Genel Konaklama Hizmetleri şeklinde adlandırılmıştır. Daha sonra bu faktörlerin cinsiyet, medeni durum ve tatil amacı gibi demografik değişkenlere göre karşılaştırılmasında Bağımsız Örneklemler T testi kullanılmıştır. Ayrıca faktörlerin yaş, eğitim düzeyi, aylık ortalama gelir, meslek türü, tatile çıkma sıklığı, tercih edilen pansiyon, aracı kuruluş ve ortalama kalış süresi gibi değişkenlere göre karşılaştırılmasında Tek Yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. Buna göre faktörler bazı demografik değişkenlere göre farklılaşırken, bazılarına göre ise değişmemektedir.

Anahtar Kelimeler
Çocuklu Aileler, Tatil Yeri Seçimi, Açıklayıcı Faktör Analizi, T Testi, F Testi.

Abstract
The tourism industry provides great economic and employment benefits for many of the world's developed and developing countries. Families represent a large and growing market for the tourism industry. Family tourism increases the importance given to supporting family togetherness, keeping family bonds alive and creating family memories. Increasing importance of purchasing decisions of families, especially in tourism and travel industry, necessitates the adaptation of products and services to the needs of families. In this context, the aim of the study is to determine the factors that affect the selection of accommodation for families with children of 0-12 age group and to compare these factors according to demographic variables. For this purpose, data were collected with face-to-face survey technique with 291 people living in the city center of Sivas province. Explanatory Factor Analysis was applied to the data obtained in the study and a 6-factor structure consisting of 35 items emerged. These factors are called Children's Extras Security, Children's Activities, Location of the Business, Restaurant Services and General Accommodation Services. Then, Independent Samples T test was used to compare these factors according to demographic variables such as gender, marital status and holiday purpose. In addition, one-way ANOVA test was used to compare factors such as age, education level, monthly average income, type of occupation, vacation frequency, preferred board, intermediary institution and average stay duration. Accordingly, the factors differ according to some demographic variables, while others do not change.

Keywords
Families with Children, Choosing a Resort, Explanatory Factor Analysis, T Test, F Test.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri