• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU 1

  Dergimiz 2020

  Mart sayısı için

  yayın kabul 

  etmemektedir.

   


  DUYURU 3

  Çalışmalarınızı sadece dergipark üzerinden yüklemenizi önemle rica ederiz.


  DUYURU 2

  Dergimiz Mart

  sayısı editörü

  Prof. Dr. Nezir 

  TEMUR dur.

   


SOSYAL TABAKALAŞMAYI ÖNLEMESİ AÇISINDAN ZEKÂT MÜESSESESİ
(ZAKAT INSTİTUTİON IN TERMS OF SOCİAL STRATİFİCATİON PREVENTİON )

Yazar : Murat AYDIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 368-381
105    143


Özet
İnsanlar, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için toplum halinde yaşamaktadırlar. İnsanların birlikte ve huzurlu bir biçimde yaşayabilmeleri için bir takım olguların o toplumda hüküm sürüyor olması gerekmektedir. Adalet, birlikte yaşayan insanların toplumdan beklediği en önemli olgulardan biridir. Ancak insanlık tarihine bakıldığında huzursuzluğa sebep olan birçok olay yaşanmış ve halen yaşanmaktadır. Özellikle gelirin ve o toplumun kaynaklarının adil dağılmaması, insanların yalnızca kendi çıkarlarını düşünmesi ve sosyal tabakalaşmanın oluşması bu olayların en önemli sebeplerindendir. Sosyal tabakalaşma hemen her toplumda yaşanmış, insanlık için önemli sorunlardan olmuş ve insanların aynı ortamda huzurlu bir şekilde yaşamalarına engel olmuştur. Bu çalışma İslam’ın 5 şartından birisi olan zekât müessesesinin sosyal etkilerini konu edinmektedir. Çalışmanın amacı, zekâtın sosyal tabakalaşmaya yaklaşım biçimini irdelemek ve toplumsal tabakalaşmayı önleme konusunda sahip olduğu argümanları tartışmaktır. Çalışmada belge tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda sınıf teorileri mercek altına alınmış, sosyal tabakalaşma konusu incelenmiştir. Ayrıca insanlık tarihi boyunca yaşanan büyük devrimlerin nedenleri araştırılmıştır. Sonuç olarak dünyada yaşanan büyük devrimlerin sebeplerinden birisinin toplumda oluşan tabakalaşma olduğu görülmüştür. Toplumun alt tabakasının üst tabakaya sürekli kin ve nefretle baktığı görülmüştür. Zekâtın uygulandığı Müslüman toplumlarda ise buna benzer bir tabakalaşmanın olduğu ancak devrimleri netice vermediği tespit edilmiştir. Bunun yanında köle azad etmek için zekât verme konusunun önemli bir konu olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
sosyal tabakalaşma, sınıf teorisi, zekâtın sosyal yönü

Abstract
People live in society to meet their needs. Justice is an important fact that people living together expect from society. In order for people to live together and in a peaceful way, a number of facts must prevail in that society. Justice is one of the most important things that people living together expect from society. However, when we look at history of humanity, many incidents that caused uneasiness have been experienced and are still happening. Especially, the fact that income and the resources of that society are not distributed fairly, people think only of their own interests and social stratification are the most important reasons of these events. It is for this reason that people only think of their own interests and social stratification occurs. Social stratification occurred in almost every society, was one of the important problems for humanity and prevented people from living in the same environment in a peaceful way. This study deals with the social influences of zakat which is one of the five terms of Islam. The document scanning method has been used in the study. In this context, class theories and social stratifications have been examined. In addition, important revolutions of mankind have been examined, Influence of zakat on the slavery has been discussed. As a result, it has been seen that one of the causes of revolutions in the world is the stratification. Lower layer looks with hatred towards the upper layer. In the society where the zakat is applied, it is determined that a stratification similar to this does not yield the revolutions. In addition to this, it has been observed that the issue of giving zakat to freed the slaves is an important issue.

Keywords
social stratification, theory of class, social aspect of zakat
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasya@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri