• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU 1

  Dergimiz 2020

  Mart sayısı için

  yayın kabul 

  etmemektedir.

   


  DUYURU 3

  Çalışmalarınızı sadece dergipark üzerinden yüklemenizi önemle rica ederiz.


  DUYURU 2

  Dergimiz Mart

  sayısı editörü

  Prof. Dr. Nezir 

  TEMUR dur.

   


ÖRGÜT İKLİMİ, İŞ STRESİ VE ÇALIŞAN PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İSTANBUL AVRUPA YAKASI İLÇE BELEDİYELERİNDE BİR UYGULAMA
(RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CLIMATE, JOB STRESS AND EMPLOYEE’S PERFORMANCE: AN APPLICATION IN ISTANBUL EUROPEAN SIDE TOWN'S MUNICIPALTYS )

Yazar : Muhammet TORTUMLU  Mehmet Ali TAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 349-367
143    160


Özet
Örgütlerde üzerinde çalışmalar yapılan kavramlardan olan iş stresi ve örgüt iklimi, örgütlerin gelişmesinde ve kalkınmasında büyük önem taşımaktadır. Örgütlerin sürdürülebilirliklerini devam edebilmelerinde de çalışan performansı üzerinde bu kavramların etkisi büyüktür. Bu noktada çalışanlar örgütlerin önemli entelektüel sermayeleri olduğu söylenebilir. Eğitim seviyesini artmasıyla beraber çalışanların kas gücünden ziyade bilişsel güçleriyle çalışmaya başlamıştır. Bilgi çalışanlarının motivasyonu ve performansı duygularına ve zihinlerinin berraklığına bağlıdır. Arzu edilen iş ortamı sağlanmadığında çalışanların mutluluk düzeyleri düşmektedir ve bu durum yaratıcılıklarını ve esnek düşünce repertuarlarını düşürmektedir. O nedenle yöneticilere önemli görevler düşmektedir. Bu çalışmanın amacı; örgüt iklimi, iş stresi ve çalışan performansı kavramlarını teorik bir çerçevede açıklamak ve stresin yoğun yaşandığı belediye çalışanları üzerinde bu değişkenlerin birbiriyle olan ilişkisini bir araştırmayla ortaya koymaktır. Buradan hareketle İstanbul Avrupa yakası ilçe belediyelerinin çalışanları üzerinde anket yöntemiyle bir araştırma yapılmıştır. Toplam 200 personelden toplanan veriler SPSS 22 ve Lisrel 8.80 paket programlarıyla analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar sunulmuştur. Buna göre örgüt ikliminin iş stresi ve çalışan performansı ile önemli düzeyde ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Fakat iş stresinin çalışan performans ile anlamlı ilişkisinin olmadığı saptanmıştır. Diğer yandan örgüt iklimi çalışan performansını yükseltici etkiye sahipken iş stresini düşürdüğü saptanmıştır. Ancak iş stresinin, çalışanların performansını ne düşürücü ne de yükseltici bir etkiye sahip olmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
İş Stresi, Örgüt İklimi, Çalışan Performansı

Abstract
Business stress and organizational climate, which is one of the prominent concepts in the organizations, are of great importance in the development and development of organizations. These concepts have a great impact on employee’s performance in sustaining the sustainability of organizations. At this point, it can be said that employees are important intellectual capital of organizations. With the increase in the level of education, it has started to work with cognitive powers rather than the muscles of the employees. The motivation and performance of knowledge workers depend on their emotions and the clarity of their minds. When the desired work environment is not provided, the level of happiness of the employees decreases and this reduces their creativity and flexible thinking repertoires. Therefore, managers have important duties. The aim of this study is; to explain the concepts of organizational climate, job stress and employee’s performance in a theoretical framework and to investigate the relationship between these variables on the municipal employees where stress is experienced intensively. Therefore, a survey was conducted on the employees of the district municipalities of the European side of Istanbul. Data collected from a total of 200 personnel were analyzed with SPSS 22 and Lisrel 8.80 package programs and the results were presented. Accordingly, it was found that the organizational climate have significantly relationship with job stress and employee’s performance. However, it was found that job stress did not have a significant relationship with employee’s performance. On the other hand, it has been found that the organizational climate decreases the job stress while increasing the employee’s performance. However, it was found that job stress did not decrease the employee’s Performance and did not have a boosting effect.

Keywords
Job Strees, Organizational Climate, Employee’s Performance
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasya@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri