• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU 1

  Dergimiz 2020

  Mart sayısı için

  yayın kabul 

  etmemektedir.

   


  DUYURU 3

  Çalışmalarınızı sadece dergipark üzerinden yüklemenizi önemle rica ederiz.


  DUYURU 2

  Dergimiz Mart

  sayısı editörü

  Prof. Dr. Nezir 

  TEMUR dur.

   


TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YABANCI ÖĞRENCİ SORUNLARINA İLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(THE EVALUATION OF TURKISH LESSON TEACHER CANDIDATES’ INTERESTS OF FOREIGN STUDENT PROBLEMS )

Yazar : Faruk POLATCAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 151-160
174    219


Özet
Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının yabancı öğrenci sorunlarına ilgilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Nicel yöntemlerden tarama modelinde yürütülen araştırmada veri toplama aracı olarak Polatcan, Bozkırlı ve Er (2018) tarafından 5’li likert tipinde geliştirilen “Yabancı Uyruklu Öğrenci Sorunları İlgi Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek kültürel sorunlara ilgi 7 madde, sosyoekonomik sorunlara ilgi 6 madde, ders dışı sorunlara ilgi 5 madde ve ders içi sorunlara ilgi 3 madde olmak üzere 4 faktör ve 21 maddeden oluşmaktadır. Araştırmanın evrenini, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalınde öğrenim gören 167 Türkçe öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise ölçeği gönüllü olarak dolduran 126 Türkçe öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Örneklem oluşturulurken uygun örneklem yöntemi kullanılmıştır. Türkçe öğretmeni adaylarının yabancı öğrenci sorunlarına ilgi düzeyi ortalamalarının 3,67 olduğu görülmüştür. Elde edilen verilerin analizinde istatistik paket programının kullanıldığı araştırmanın sonucunda Türkçe öğretmeni adaylarının yabancı uyruklu öğrenci sorunlarına yüksek düzeyde ilgi duydukları; fakat ilgilerinin cinsiyet, sınıf düzeyi ile yabancı uyruklu arkadaşa sahip olup / olmama durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Türkçe öğretmeni adaylarından yabancı öğrenci sorunlarına ilgileri yabancı dil bilme değişkenine göre istatistiksel olarak farklılaşmamaktadır. Buna karşın öğretmen adaylarından yabancı dil bilenlerin yabancı dil bilmeyenlere göre öğrenci sorunlarıyla daha fazla ilgili oldukları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yabancılara Türkçe öğretimi, yabancı öğrenci sorunları, ilgi.

Abstract
The aim of this research is to examine the interest of prospective Turkish teachers on foreign student problems in terms of various variables. In the research conducted in the model of scanning through quantitative methods, “Foreign Students Problems Interest Scale” developed as a 5-point Likert-type by Polatcan, Bozkırlı and Er (2018) was used as the data collection tool. The scale consists of a total of 4 factors and 21 items -7 items of interest to cultural problems, 6 items of interest to socioeconomic problems, 5 items of interest to extracurricular problems, and 3 items of interest to in-class problems. The population of the research consisted of 167 prospective Turkish teachers studying at the Department of Turkish Education at the Faculty of Education at Sinop University in the academic year 2018-2019. Its sample is composed of 126 prospective Turkish teachers who voluntarily filled the scale. The appropriate sampling method was used when creating the sample. The average level of interest of prospective Turkish teachers on the foreign student problems was 3,67. In the analysis of the data obtained by the statistical package program, it was determined that the prospective Turkish teachers were highly interested in foreign student problems and their interests did not differ significantly according to their gender, class level and having / not having foreign friends. The interest of the prospective Turkish teachers on foreign student problems do not statistically differ according to the variable of knowing foreign languages. On the other hand, it was determined that the teachers who knew foreign languages were more interested in student problems than those who did not know foreign languages.

Keywords
Teaching Turkish language to foreigners, foreign student problems, interest.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasya@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri