• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


İNTERNETTE EMLAK REKLAMLARINA YÖNELİK TÜKETİCİ GÜVENİ: TÜKETİCİ TUTUM BİLEŞENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
( CONSUMER CONFIDENCE FOR REAL ESTATE ADVERTISING IN THE INTERNET: AN RESEARCH ON CONSUMER ATTITUDE )

Yazar : Meltem ÖZTÜRK  Pınar BACAKSIZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 323-348
388    507


Özet
İnternet, emlak sektörünün en önemli araçlarından biri haline gelmiştir. Son yıllarda dijitalleşmenin getirdiği fırsatlarla dinamik bir şekilde büyüyen gayrimenkul sektörü pazar payını büyüterek pazar tabanına yayılmaya başlamıştır. Yapılan araştırmalara göre; insanlar konut almadan önce çeşitli arama motorlarında, web uygulamalarında ya da mobil cihazlarda %83 ile %90 (Emlak Sektörü Raporu, 2018) aralığında emlak kurum adı olmadan genel kavram ve ifadelerle ilgili sonuçlara ulaşmaya çalışmaktadır. Bu anlamda alıcıya ulaşan en önemli araçlardan biri emlak reklamları olup bu konuda başarılı olmak isteyen emlak firmalarının çevrimiçi (online) tüketicinin algı ve tutumlarını anlamaları gerekmektedir. İnternette emlak reklamlarına yönelik doğrudan bir araştırma olmadığı fark edilmiş olup, literatürde farklı çalışmalar yer almaktadır. Bu boşluğu doldurmak ve gelişen bu konuya ışık tutmak için bir araştırma önerisi sunmak istenmektedir. Bu çalışmanın amacı, internette emlak reklamlarına yönelik, katılımcıların tutum ve inançlarının bu reklamlara duydukları güvene etkisini ortaya çıkaracak tüketici algılarının saptanmasıdır. Bu amaçla Uçar (2013) ile Arslan ve Dursun’un (2015) çalışmalarında (Likert ölçeği ile) kullanılan ölçekler uyarlanarak esas alınmıştır. Araştırma için kullanılacak ölçek ile 50 kişiye yönelik bir ön araştırma yapılıp, geçerlik ve güvenirlik doğrulanması sağlanmasının ardından ölçek olarak kullanılan anket ifadelerinin kullanılmasının uygun olduğu belirlenmiştir. Ardından ana araştırmada veri toplama yöntemi olarak basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile online anket kullanılarak 388 kullanıcıya ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, tutum bileşenlerine bağlı elde edilen faktör gruplarına göre internette emlak reklamlarına yönelik tüketici güveni oluşmaktadır. Bu faktörlerin, “Ekonomi ve Bilgi Kaynağı: (EBK)”, “Olumsuz Özellikler: (OÖ)”, “Maliyet: (MLY)”, “Yaşam Standardı: (YS)” olduğu belirlenmiştir. Bu faktör gruplarına bağlı olan unsurlar değiştiğinde internette emlak reklamlarına yönelik tüketici güveni yaklaşık yüzde kırk değişmektedir.

Anahtar Kelimeler
İnternette emlak reklamları, tutum bileşenleri, tüketici güveni

Abstract
The Internet has become one of the most important tools of the real estate sector. In recent years, the real estate sector, which has been growing dynamically with the opportunities brought by digitalization, has expanded its market share and spread to the market base. According to researches; Before people buy housing, various search engines, web applications or mobile devices 83% to 90% (Real Estate Sector Report, 2018) in the range of the general name without using the name of the company is trying to reach conclusions about. In this sense, one of the most important means of reaching the buyer is real estate ads and real estate companies who want to be successful in this matter should understand the perceptions and attitudes of online consumers. There is no direct research on real estate advertisements on the Internet, and there are different studies in the literature. It is desirable to provide a research proposal to fill this gap and shed light on this issue. The aim of this study is to determine the consumer perceptions of the attitudes and beliefs of the participants about real estate advertisements on the internet. For this purpose, the scales used in Uçar (2013) and Arslan and Dursun (2015) studies (with Likert scale) were adapted and used as basis. A pilot study was conducted for 50 people with the scale to be used for the research and validity and reliability were verified and 388 users were reached using simple random sampling method. According to the results of the research, the results of the researches are determined according to the attitudes towards real estate advertisements on the internet and the level of beliefs. According to the results of the research, according to the factor groups based on the attitude components, consumer confidence in real estate ads on the internet is formed. These factors are Economics and Information Source: (EBK), Negative Characteristics: (OÖ) , Cost: (MLY) , Living Standard: (YS). When the factors connected to these groups of factors change, consumer confidence in real estate advertisements on the Internet is about forty percent.

Keywords
Real estate ads on the Internet, attitude components, consumer confidence
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri