• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


İNFORMEL İLETİŞİMİN PERSONEL GÜÇLENDİRME ARACILIĞI İLE İŞ YERİ MUTLULUĞUNA ETKİSİ: ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(THE EFFECT OF INFORMAL COMMUNICATION ON EMPOWERMENT AND WORK PLACE HAPPINESS: A RESEARCH ON RESEARCH ASSISTANTS )

Yazar : Hamza KANDEMİR  Kürşat ÖZDAŞLI  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 242-258
278    328


Özet
Bireyler arası ilişkilerde doğal ve kendiliğinden oluşan informel iletişim işe yönelik olduğu sürece örgüte fayda sağlayabilir. Duygusal anlamda, psikolojik olarak işyerinde iyi olma hali olarak tanımlanan işyeri mutluluğu örgütte ki olumlu informel iletişim durumundan pozitif etkilenebilmektedir. Diğer taraftan, bireylerin faaliyet gösterdikleri alan içinde bir başkasından onay almaksızın karar verebilme, inisiyatif alabilme yetkisini ifade eden personel güçlendirme de informel iletişim ortamında daha iyi uygulanabilmektedir. Bu savlar ışığında araştırmanın temel amacı; informel iletişimin işyeri mutluluğu üzerindeki etkisini ve bu etkide personel güçlendirmenin aracılığını ortaya koymaktır. Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Mehmet Akif Ersoy ve Akdeniz Üniversitelerinde çalışan 143 araştırma görevlisi üzerinde anket uygulanmıştır. Verilerin SmartPLS analiz yaklaşımı ile yol modeli kullanılmıştır. SmartPLS programında yapısal eşitlik modeli, varyans tabanlı yapısal model yaklaşımı ile analiz edilmektedir. Çalışmanın amacı informel iletişim tarzının işyeri mutluluğu ve performans güçlendirme üzerindeki etkisini görmektir. Ayrıca personel güçlendirmenin informel iletişim ile işyeri mutluluğu arasındaki düzenleyici (aracı) etkisi de araştırmanın bir başka amacıdır. Analiz sonuçlarına göre; informel iletişim tarzı personel güçlendirme ve iş yeri mutluluğu üzerinde pozitif ve anlamlı etkiye sahiptir. Bunun yanında informel iletişim ile iş yeri mutluluğu arasındaki ilişkide personel güçlendirme aracılık etkisi göstermektedir. Araştırmaya göre informel iletişimde bir birimlik artış işyeri mutluluğunda %23 artışı sağlarken, personel güçlendirme aracı değişken olarak modele dâhil olduğunda toplam etki %58’e yükselmektedir.

Anahtar Kelimeler
İnformel İletişim, Personel Güçlendirme, İş Yeri Mutluluğu, Araştırma Görevlileri ve Smart PLS.

Abstract
Natural and spontaneous informal communication in interpersonal relations can benefit the organization as long as it is for work. Workplace happiness, defined as emotional well-being in the workplace, can be positively influenced by the positive informal communication situation in the organization. On the other hand, empowerment, which expresses the authority to decide and take initiative without getting approval from another person within the area in which they operate, can also be better implemented in an informal communication environment. In the light of these arguments, the main purpose of the research; to demonstrate the impact of informal communication on workplace happiness and the mediation of empowerment. A questionnaire was applied on 143 research assistants working in Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Mehmet Akif Ersoy and Akdeniz Universities. Data were analyzed using the SmartPLS analysis approach. The structural equation model in the SmartPLS program is analyzed with the variance based structural model approach. The aim of this study is to see the effect of informal communication style on workplace happiness and performance empowerment. In addition, the regulatory effect of staff empowerment between informal communication and workplace happiness is another aim of the study. According to the results of the analysis; The informal communication style has a positive and significant effect on staff empowerment and workplace happiness. In addition, the relationship between informal communication and workplace happiness shows the effect of empowering personnel. According to the research, one-unit increase in informal communication increases the happiness of the workplace.

Keywords
Informal Communication, Staff Empowerment, Workplace Happiness, Research Assistants and Smart PLS.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri