• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM BECERİLERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(ANALYSIS OF PRE-SERVICE TEACHERS’ COMMUNICATION SKILLS LEVELS )

Yazar : Osman AKHAN  Fadime DİLBER  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 473-493
    


Özet
Eğitim öğretimin en önemli amaçlarından birisi, içinde bulunduğumuz çağın ihtiyaçlarına cevap veren becerileri kazanmış bireyler yetiştirmektir. Bu becerilerin hepsi insanın toplum hayatında başarılı olabilmesi için gerekli donanımı kazandırır. İşte bu becerilerden birisi de iletişim becerisidir. Bireye bu beceriyi kazandıracak en önemli basamak okuldur. Mini bir toplum modeli olan okullarda birey iletişim becerisini geliştirir. Bu nedenle öğretmenlerimizin öncelikle kendilerinin iletişim becerisini kazanmış olmaları oldukça önemlidir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının iletişim becerileri düzeylerini belirlemek, “İletişim Becerileri Ölçeği” alt boyutlarına göre ve çeşitli değişkenlere (cinsiyet, bölüm, gano, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, aile gelir durumu, yaşanılan yer) göre farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2018-2019 öğretim yılında çeşitli bölümlerde öğrenim gören 312 kadın 136 erkek olmak üzere toplamda 448 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada, öğretmen adaylarının iletişim becerileri düzeylerini belirlemek (Akkuzu ve Akkaya, 2014) tarafından geliştirilen “İletişim Becerileri Ölçeği” gerekli izinler alınarak kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi aşamasında istatistiksel paket programından yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçları değerlendirildiğinde; öğretmen adaylarının iletişim becerileri düzeylerinin ortalamasının yüksek olduğu, bağımsız değişkenlerden olan cinsiyet, bölüm ve baba eğitim durumu ile iletişim becerileri arasında bir ilişkinin olmadığı görülmüştür. Buna karşılık gano, anne eğitim durumu, aile eğitim durumu, üniversiteye gelmeden önce yaşanılan yer değişkenleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen adayı, iletişim, iletişim becerisi

Abstract
One of the most important aims of education is to educate individuals who have gained the answers of our age. All of these skills give people the necessary equipment to be successful in their lives. One of these skills is communication skills. The most important step that will bring this skill to the individual is the school. Develops personal communication skills in schools which have a mini society model. It is very important for our teachers here to gain their communication skills. This study aims to reveal the levels of pre-service teachers’ communication skills and to analyze whether these skills vary according to sub-dimensions of “Communication Skills Scale” and several variables (gender, department, GPA, mother’s educational status, father’s educational status, family income status, the area of residence before starting the university). Document review technique was used in the research. The study group of the research consisted of a total of 448 pre-service teachers, including 312 female and 136 male pre-service teachers studying at various departments of Akdeniz University Faculty of Education in the 2018-2019 academic year. During the research, necessary permissions were obtained in order to use “Communication Skills Scale” which was developed by Akkuzu and Akkaya (2014) with a view to identifying the levels of communication skills of pre-service teachers. Statistical software was used in the analysis of the data. When the research results were evaluated, it was seen that the average level of communication skills of pre-service teachers was high and their level of communication skills were not correlated with the independent variables of gender, department and the educational status of father. However, it would be safe to say that significant correlation was observed between the levels of communication skills and the variables of GPA, mother’s educational status, family income status and the area of residence before starting the university.

Keywords
Pre-service teacher, communication, communication skill
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri