• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


BANKACILIK FAALİYETLERİNDE HİZMET KALİTESİ, DİNİ HASSASİYET İLE BİLİNİRLİLİĞİN ALGILANAN ŞEFFAFLIK VE GÜVENİRLİLİK ÜZERİNE ETKİSİ
(EFFECTS OF PERCEIVED SERVICE QUALITY, RELIGIOUS SENSIVITYAND FAMILIARITY ON PERCEIVED TRANSPARENCY AND RELIABILITY IN BANKING ACTIVITIES )

Yazar : Güzide Öncü EROĞLU PEKTAŞ  Fatma TEMELLİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 255 271
    


Özet
Hizmet sektörü içinde önemli bir yeri olan bankaların her geçen gün sayıları artmaktadır. Bu artışla birlikte, bankalar arasındaki rekabet önemli boyutlara ulaşmıştır. Dünya ekonomisinde de yadsınamaz bir öneme sahip olan finans sektörünün aracısı olan bankalar, tüketici ile işletmeler arasında bir köprü görevini üstlenmektedir. Küreselleşen Dünya’da her geçen gün ilerleyen teknolojik alt yapı, bankacılık sektöründe de farklı işletme stratejilerini ve bunun beraberinde farklı tüketici profillerini ortaya koymuştur. Bu faklı tüketici profillerine finans sektörünün de farkı ürün ve hizmetlerle cevap vermesi gereklidir. Bu çalışmanın amacı; katılım bankaları ile mevduat bankalarını tercih eden tüketicilerde pazarlama faaliyetleri açısından ne gibi farklı tüketici davranışları olduğunu analiz etmektir. Çalışmada kantitatif araştırma tekniklerinden anket yolu ile veriler toplanarak SPSS Programında analiz edilmiştir. Mevduat ve Katılım banka müşterilerinin farklılıklarını ortaya koymaya çalışılan bu çalışma, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi idari ve akademik çalışanlarına uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Bankacılık Sektörü, Katılım Bankaları, Mevduat Bankaları, Tüketici Davranışı

Abstract
The number of banks, which have an important place in the service sector, is increasing day by day. With this increase, the competition between the banks has reached important dimensions. Banks, which are intermediaries of the finance sector, which has an undeniable prescription in the world economy, is in fact a bridge between consumers and businesses. In the globalizing world, the technological infrastructure which has been advancing day by day has left different business strategies in the banking sector to keep pace with consumer behaviour. In contrast to the ongoing technological infrastructure, consumers have different reactions and behaviours. The purpose of this study is; Analysing and evaluating the differences in terms of the marketing activities between the participation banks and the deposit banks in consumer preferences of the banks. In the study, data were collected from the quantitative research techniques through questionnaires and analysed in the SPSS program. This study, which tries to reveal the differences of deposit and participation bank customers, has been applied to the administrative and academic employees of Ağrı İbrahim Çeçen University.

Keywords
Banking Sector, Participation Banks, Deposit Banks, Consumer Behaviors,
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri